Planowanie i rozliczanie czasu pracy - OpenLEX

Rycak Magdalena, Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Monografie
Opublikowano: ABC 2009
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Autor fragmentu:

Wstęp

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy jest jednym z podstawowych obowiązków stron stosunku pracy, czyli pracownika oraz pracodawcy. Ustawodawca ustalając granice trwania czasu pracy wyznacza zakres podporządkowania czasowego pracownika w procesie pracy. Zakres ten jest poszerzony dodatkowo przez takie instytucje, jak dyżur czy podróż służbowa. Pozostały czas składa się na czas pozazawodowy, służący realizacji prawa do wypoczynku, zagwarantowanego w art. 66 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.

Czas pracy jest najczęściej stosowaną podstawą określenia wysokości wynagrodzenia za pracę. Każdy pracodawca, niezależnie od specyfiki prowadzonej działalności, musi dostosować się do maksymalnych norm czasu pracy określonych w przepisach prawa pracy oraz wybrać system czasu pracy, w którym pracować mają zatrudnieni przez niego pracownicy.

W opracowaniu dokonano kompleksowej analizy kodeksowej regulacji czasu pracy przede wszystkim pod kątem prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy, które nie jest możliwe bez zrozumienia najważniejszych instytucji i pojęć czasu pracy, takich jak np. okres rozliczeniowy, doba pracownicza czy godziny nadliczbowe. Dlatego też w pierwszej części książki w praktyczny sposób, ilustrowany przykładami, zostały wyjaśnione pojęcia, które warto znać planując i rozliczając czas pracy.

Z kolei umiejętność wyboru najodpowiedniejszego systemu czasu pracy może przyczynić się do wyeliminowania niepotrzebnych strat czasu pracy i uniknięcia kosztów pracy w godzinach nadliczbowych.

Jednym z głównych celów niniejszego opracowania było wyposażenie pracodawców w wiedzę niezbędną do optymalnego i elastycznego gospodarowania czasem, który pracownicy oddają im do dyspozycji, oraz możliwie proste wyłożenie kazuistycznej i skomplikowanej regulacji czasu pracy. Celowi temu mają służyć liczne przykłady rozwiązań praktycznych problemów oraz orzeczenia Sądu Najwyższego, a także oparcie się na poglądach uznanych autorów zajmujących się czasem pracy.

Książka pomocna będzie także pracownikom, którzy chcą poznać swoje prawa i obowiązki związane z czasem pracy.

Autor fragmentu:

CzęśćI
Zagadnienia podstawowe

RozdziałI
Przepisy o czasie pracy

1.Polskie regulacje czasu pracy

Czas pracy w Polsce uregulowany jest w wielu aktach prawnych zróżnicowanych hierarchicznie. Do ogółu pracowników mają zastosowanie przepisy działu szóstego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Jeśli pracodawca zatrudnia osoby na podstawie umowy prawa cywilnego, jak np. umowy o dzieło, umowy zlecenia czy umowy agencyjnej, to przepisy działu szóstego Kodeksu pracy nie będą miały do nich zastosowania, chyba że u pracodawcy obowiązuje układ zbiorowy pracy, w którym zawarte są postanowienia o stosowaniu do nich kodeksowych przepisów o czasie pracy.

Do wszystkich pracowników stosuje się ponadto następujące akty prawne:

-

ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.),

-

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

Ważne!

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX