Prasołek Łukasz, Wacikowska Monika, Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Monografie
Opublikowano: ABC 2009
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Autor fragmentu:

RozdziałI
Regulamin wynagradzania

Podstawowym aktem wewnątrzzakładowym regulującym kwestie wynagrodzeń będzie regulamin wynagradzania, który powinni stworzyć pracodawcy zatrudniający minimum 20 pracowników nieobjętych zakładowym ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (art. 775 k.p.). U mniejszych pracodawców warunki wynagradzania będą określane jedynie w treści indywidualnych umów o pracę. Regulamin wynagradzania jest źródłem prawa (aktem normatywnym), a więc na jego podstawie pracownicy mogą dochodzić roszczeń przed sądem pracy, tak więc do jego wykładni nie stosuje się przepisów wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących wykładni oświadczeń woli, a reguły dotyczące wykładni aktów prawnych.

Ważne!

* regulamin wynagradzania jest aktem normatywnym, a nie czynnością prawną w rozumieniu art. 58 k.c. Jego obowiązywanie zależy od tego, czy został wydany w oparciu o przepisy wyższego rzędu i w granicach zawartego w nich upoważnienia (wyrok SN z 18 grudnia 2002 r., I PKN 693/01, OSNP 2004, nr 12, poz. 205);

* regulamin...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX