Bąkowski Tomasz (red.), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Zadania publiczne, a ściślej ich realizację należy uznać za rację bytu administracji publicznej, zwłaszcza w jej podmiotowym znaczeniu. Charakter, liczba, przedmiot oraz specyfika tych zadań powinny stanowić odzwierciedlenie potrzeb społeczeństwa i państwa. Potrzeb, których efektywne i sprawne zaspokajanie ma być udziałem struktur aparatu administracji publicznej. Katalog tych potrzeb, przekładających się na zadania powierzane do wykonania administracji publicznej nie ma stałego charakteru. Zadania publiczne zmieniają się bowiem wraz z rozwojem cywilizacyjnym, koniunkturą gospodarczą, sytuacją polityczną, przeobrażeniami kulturowymi, zmianami klimatycznymi oraz z uwagi na wiele innych czynników.

W związku z tym można postawić wstępną tezę, w myśl której dobra administracja to administracja ustawicznie i właściwie reagująca na dokonujące się przemiany w jej otoczeniu, któremu służy , dostosowująca swoje struktury, a także sposoby i metody działania do aktualnych potrzeb adresatów jej działalności.

Na tym tle pojawia się wiele problemów związanych z dostosowaniem aparatu administracji publicznej do – determinowanego powyższymi czynnikami – prawa, aktualizującego zadania administracji i kompetencje służące realizacji tychże zadań.

Między innymi z tych powodów naukowa refleksja nad problemami organizacji administracji publicznej, widzianej przez pryzmat powierzanych jej zadań, stała się przedmiotem, zorganizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 13–15 czerwca 2014 r., ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań” .

Debata, obejmująca referaty, koreferaty oraz głosy w dyskusji nad relacjami zachodzącymi pomiędzy strukturą administracji publicznej, zadaniami publicznymi, określonymi przepisami prawa oraz rzeczywistymi potrzebami adresatów działań administracji, została utrwalona przez uczestników konferencji w wielu opracowaniach. Niniejszą książkę można zatem potraktować jako próbę uwieńczenia tego dyskursu.

Podobnie jak samą konferencję, tak i będącą jej owocem publikację otwierają wypowiedzi o charakterze wprowadzającym autorstwa profesorów: Jana Zimmermanna, Eugeniusza Bojanowskiego i Bogdana Dolnickiego. Wywołane w nich problemy, nadające kierunek zainicjowanej dyskusji, znajdują swój ciąg dalszy i zostają poddane rozwinięciu oraz dyskusji w kolejnych opracowaniach.

Przyjęta formuła ma na celu przedstawienie względnie jednolitej tematycznie publikacji. Stąd też, jak również ze względu na ograniczenia edytorskie, niniejsza książka nie zawiera wszystkich wystąpień oraz nadesłanych tekstów, a jedynie te, które miały najściślejszy związek z prowadzoną debatą. Pozostałe, równie cenne wypowiedzi, dopełniające przedstawiony poniżej dyskurs, zostaną opublikowane we współdziałającym ze Stowarzyszeniem Edukacji Administracji Publicznej i uznanym w środowisku administratywistów czasopiśmie naukowym „Disputatio”.

Utrwalenie i rozpowszechnienie konferencyjnego dorobku w tradycyjnej formie książkowej nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia udzielonego przez Naczelną Radę Adwokacką i Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, a także przychylności i zaangażowania Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz niezawodności i profesjonalizmu przedstawicieli wydawcy – Wolters Kluwer SA uczestniczących w realizacji tego przedsięwzięcia. W imieniu Autorów książki i jej Czytelników oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej serdecznie dziękuję wymienionym osobom i instytucjom za okazaną pomoc w wydaniu niniejszego zbioru.

Tomasz Bąkowski

Autor fragmentu:

CzęśćI
Problemy podstawowe

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań – uwagi wprowadzające

Uwagi wprowadzające do tematu takiej wagi – tematu, który stanowi jedno z podstawowych zagadnień łączących ustrój administracji z jej funkcjonowaniem, a jednocześnie problem bardzo kontrowersyjny i rozległy, muszą mieć z natury rzeczy charakter ogólny. Zakładam, że moją powinnością jako osoby wprowadzającej w ten temat jest wskazanie możliwie szerokiej gamy zagadnień łączących się z nim, zaproponowanie dróg ich badania i postawienie pytań do dyskusji, bez udzielania na nie odpowiedzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX