Golat Rafał, Opodatkowanie działalności kulturalnej

Monografie
Opublikowano: ABC 2007
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Opodatkowanie działalności kulturalnej

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Prawo podatkowe stanowi odrębny dział prawa administracyjnego, a zarazem jedną z podstawowych dziedzin systemu prawnego finansów publicznych. Podatki są głównym źródłem finansowania budżetu państwa oraz budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw samorządowych). Pieniądze pochodzące z podatków przeznaczone są zatem m.in. na finansowanie ze środków publicznych rozwoju poszczególnych sfer życia społecznego, w tym szeroko pojętej kultury.

Aktywność w sferze kultury jest także - z punktu widzenia prawa podatkowego - istotnym źródłem wpływów do budżetu, ponieważ skutkuje często powstaniem obowiązku podatkowego po stronie podmiotów zaangażowanych w różne inicjatywy kulturalne.

Prawo podatkowe nie zawiera odrębnych regulacji prawnych, w tym ustaw, które byłyby w sposób szczególny poświęcone tylko i wyłącznie opodatkowaniu działalności kulturalnej. Nie oznacza to jednak, że w ramach poszczególnych ustaw podatkowych, normujących różne rodzaje podatków, specyfika działalności kulturalnej nie jest w żaden sposób uwzględniana.

Specyfika ta przejawia się najczęściej w dwojaki sposób:

1)

jako odpowiednie preferencje podatkowe, mające za zadanie wsparcie społecznie użytecznych inicjatyw kulturalnych (stworzenie dogodnych z podatkowego punktu widzenia warunków ich podejmowania) lub

2)

jako rozwiązania w regulacjach podatkowych, odwołujące się wprost do unormowań z zakresu działalności kulturalnej albo przewidujące szczególne konstrukcje podatkowe, dostosowane do specyfiki tej działalności.

W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się przede wszystkim na systemowym omówieniu (w rozbiciu na trzy podstawowe rodzaje podatków, tzn. podatki dochodowe, obrotowe i majątkowe) tych zagadnień prawa podatkowego, które adresowane są w pierwszej kolejności do podmiotów aktywnych w sferze kultury. Stąd też poza rozwiązaniami typowo podatkowymi konieczne będzie odnoszenie się do regulacji prawnych z zakresu prawa kultury, w tym do prawa autorskiego oraz prawa działalności kulturalnej.

Autor

Autor fragmentu:

RozdziałI
ZAGADNIENIA SYSYTEMOWE

Zanim przejdziemy do prezentacji konkretnych zagadnień, związanych z opodatkowaniem aktywności w sferze kultury, w rozbiciu na poszczególne kategorie podatków, konieczne wydaje się, w celu uporządkowania dalszych uwag, wyjaśnienie kilku podstawowych kwestii o systemowym charakterze. Zostaną one poniżej zaprezentowane w podziale na trzy aspekty opodatkowania sfery kultury, a mianowicie:

1)

kontekst przedmiotowy tego opodatkowania, ze szczególnym wyeksponowaniem problematyki działalności kulturalnej;

2)

klasyfikacja podmiotów, na których ciążą obowiązki podatkowe w związku z prowadzeniem tej działalności;

3)

uwarunkowania terytorialne opodatkowania sektora kultury, wynikające zasadniczo z prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie międzynarodowym (przez podmioty pochodzące z innych państw lub na terytorium zagranicznym).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX