Mariański Adam (red.), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Autor fragmentu:

Wstęp

W krajach rozwiniętych podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów budżetów związków publicznoprawnych. Zdecydowana większość podatków jest płacona przez przedsiębiorców. Oczywiście są oni nie tylko podatnikami, ale często wykonują obowiązki płatnika lub inkasenta. Dlatego bez względu na przyjęte rozwiązania prawne można twierdzić, iż największe obowiązki rozliczeniowe spoczywają na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Dodatkowo współczesne prawo podatkowe jest coraz bardziej skomplikowane. Jest to także uwarunkowane złożonością procesów gospodarczych, w tym rozwojem obrotu międzynarodowego.

Bez znajomości prawa podatkowego trudno jest nie tylko prowadzić działalność gospodarczą, ale nawet świadczyć usługi prawne dla przedsiębiorców. Właściwie każda czynność dokonywana przez podmiot gospodarczy wiąże się z powstaniem skutków podatkowych. Sama znajomość prawa cywilnego czy handlowego jest niewystarczająca do oceny planowanych czynności gospodarczych. W wielu wypadkach najpierw trzeba wybrać optymalną formę czynności ze względu na jej skutki podatkowe, a dopiero potem dokonać analizy pod kątem innych konsekwencji. Można zatem stwierdzić, iż prawo podatkowe ingerujące w swobodę działalności gospodarczej stało się kluczową gałęzią prawa dla przedsiębiorców. Wielu z nich rozwiązuje w codziennej praktyce wyłącznie problemy podatkowe, a jedyny ich kontakt z administracją to współpraca bądź kontrola dokonywana przez organy podatkowe.

Niniejszy podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa i administracji. Bez względu na to, jaki zawód zamierzają wykonywać w przyszłości – doradcy podatkowego, sędziego, radcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika czy też pracownika organów podatkowych – znajomość zasad opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce będzie niezbędna. Z tych samych przyczyn osoby już wykonujące jeden z tych zawodów, ale także i przedsiębiorcy, winny zapoznać się z podstawowymi regulacjami podatkowymi w działalności gospodarczej.

Podręcznik nie aspiruje do wyczerpującego przedstawienia wszystkich podatków obowiązujących w Polsce. Przedstawiliśmy w nim różne rodzaje podatków oraz ich zakres normatywny, który jest związany z działalnością gospodarczą. W wielu wypadkach wymaga to omówienia opodatkowania innych rodzajów działalności, ale czynimy to tylko w kontekście prawidłowego wyjaśnienia regulacji właściwych dla opodatkowania przedsiębiorców.

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej znajduje się w kilku aktach prawnych. Z punktu widzenia stosunków cywilnoprawnych najistotniejsze znaczenie ma regulacja zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, niemniej jednak przepisy prawa podatkowego odmiennie definiują pojęcie działalności gospodarczej. Z uwagi na autonomię przepisów tej gałęzi prawa regulacje w tym zakresie będą wyłączały zastosowanie innych definicji, w tym zwłaszcza definicji zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Legalna definicja działalności gospodarczej ujęta jest w przepisach ogólnego prawa podatkowego, czyli w ordynacji podatkowej, będzie ona miała jednak ograniczone zastosowanie. Przepisy ustaw szczególnych – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług – zawierają własne definicje tego pojęcia. Oznacza to, że mają one, jako leges speciales, pierwszeństwo przed przepisami ordynacji podatkowej. Ta ostatnia regulacja będzie miała zastosowanie do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX