Sekita Jarosław, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku

Monografie
Opublikowano: ABC 2011
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku

Autor fragmentu:

WSTĘP

Rozwój rynku usług finansowych oraz rozszerzenie - krajowych i zagranicznych - możliwości inwestowania wolnych środków finansowych stawiają osoby fizyczne przed wyborem sposobu ulokowania majątku. Chociaż najważniejszymi przesłankami podjęcia decyzji są opłacalność oraz ryzyko danej inwestycji, niezbędnym elementem dokonania wyboru sposobu lokacji jest również wiedza o skutkach podatkowych podejmowanych działań. Obok kluczowej wiedzy o poziomie obciążeń fiskalnych różnego rodzaju form oszczędzania za niezbędne należy również uznać dane o skali obowiązków obciążających podatnika. Niejednokrotnie wybór może paść na lokatę o wyższym obciążeniu fiskalnym, ale za to o mniejszym zakresie formalności i ryzyk podatkowych ciążących na podatniku (np. dzięki rozliczeniu podatku przez płatnika, czyli podmiot pobierający podatek ze środków podatnika).

Celem książki jest przedstawienie informacji ułatwiających wybór formy lokowania majątku w aspekcie opodatkowania dochodu. Przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności podatnika i płatnika względem organów podatkowych oraz wzajemna relacja tych podmiotów. Rozdział dotyczący międzynarodowych aspektów opodatkowania ma na celu wskazanie ogólnych zasad podlegania opodatkowaniu w razie dokonania inwestycji zagranicznej przez polskiego podatnika lub zainwestowania majątku w Polsce przez osobę zagraniczną. Szczegółowe zasady opodatkowania zagranicznych dochodów z poszczególnych rodzajów lokacji zawarte są w rozdziałach im poświęconych. Podstawowa część książki zawiera opis najczęściej stosowanych form oszczędzania. Przedstawione zostaną pasywne oraz tradycyjne formy lokacji o charakterze oszczędnościowym, inwestycje nakierowane w równym stopniu na zachowanie majątku oraz przysporzenie z nich zysku, a także działania objęte wysokim ryzykiem gospodarczym, mające na celu aktywne powiększanie wartości lokowanego majątku.

Jak wynikać będzie z toku analizy, w przypadku wielu problemów podatkowych praktyka podatkowa nie wypracowała jednolitych tez. Sprzeczności poglądów występują zarówno w interpretacjach skarbowych, jak i orzecznictwie. W takich przypadkach autor, stawiając swoją tezę, wskazuje również rozbieżności w wykładni przepisów.

Jarosław Sekita

Autor fragmentu:

Rozdział1
ZAGADNIENIA OGÓLNE ORAZ METODOLOGIA OPISU

1.Źródła prawa

Przedmiotem książki jest opis zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskanych w związku z lokowaniem majątku. Taki zakres podmiotowy pracy oznacza, że podstawowe analizy i opisy zostaną przedstawione na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Ponieważ w książce wskazane zostaną także skutki podatkowe dyspozycji majątkowych (odnośnie do lokowanych aktywów) na wypadek śmierci, zastosowanie znajdą również przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).

Wyjaśnienia wymaga więc zakres przedmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, a także wzajemna relacja tych ustaw. Bezspornie charakter ustawy szczególnej posiada ustawa o podatku od spadków i darowizn. Określa ona w sposób zamknięty rodzaje dochodów podlegających opodatkowaniu . Dochody...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX