Wierzbica Anna, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2008
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Pojęcie korupcji wywodzi się z języka łacińskiego. Corruptio oznacza zepsucie, przekupstwo, sprzedajność. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Bank Światowy "korupcją jest nadużywanie stanowisk publicznych dla osiągania prywatnych korzyści"; w opracowaniach Najwyższej Izby Kontroli wyodrębnia się: korupcję w urzędzie, korupcję polityczną oraz korupcję gospodarczą . Korupcja związana jest z demoralizacją społeczną. Zjawisko korupcji traktowane jest jako poważny problem społeczny (gdyż wiąże się z destrukcją społecznego zaufania), polityczny (ponieważ niszczy wiarę w sens demokratycznego uczestnictwa) i ekonomiczny (przyczynia się do poważnych strat w gospodarce). Korupcja występująca w strukturach administracji publicznej wiązana jest na ogół ze świadomym omijaniem bądź łamaniem obowiązującego już prawa w celu osiągnięcia nielegalnych korzyści przez funkcjonariuszy publicznych .

Z problemem korupcji występującej w administracji publicznej boryka się większość państw, nie tylko europejskich, bez względu na ich poziom rozwoju, politykę, ustrój gospodarczy i społeczny. Z tego powodu priorytetowym założeniem nowocześnie funkcjonującej administracji publicznej staje się m.in. tworzenie systemów zapobiegania konfliktom interesów między dobrem publicznym a partykularnymi interesami urzędników. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych urzędnicy nie mogą używać stanowiska służbowego do czerpania prywatnych korzyści oraz winni zawiesić wszelkie prywatne interesy finansowe, które mogą w jakikolwiek sposób stać w sprzeczności z ich służbą . W administracji niemieckiej funkcjonuje kategoryczny zakaz przyjmowania podarunków oraz dodatkowego zatrudnienia w ramach wykonywanych zadań służbowych. W Austrii nie można przyjmować również podarunków, które wprowadzają jedynie tzw. dobrą atmosferę w kontaktach urzędników z petentami. W Korei Południowej urzędnicy nie mogą angażować się w żadne przedsięwzięcia komercyjne poza administracją, nie mogą wykonywać pracy na rzecz przedsiębiorstwa zaangażowanego w kontrakty rządowe. W Irlandii urzędnik nie powinien podejmować zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych, które uczestniczą w przetargach publicznych .

W latach 90. korupcję w Polsce dość rzadko postrzegano jako poważny problem. Sytuacja ta zaczęła się niedawno zmieniać. Ostatnie lata przyniosły wiele widocznych działań antykorupcyjnych, realizowanych zarówno przez instytucje państwowe i samorządowe, jak i organizacje pozarządowe. Problematyką korupcji zajęły się też media oraz instytucje międzynarodowe (czego szczególnym wyrazem był opublikowany w 1999 r. raport Banku Światowego o korupcji w Polsce) .

Wyniki badań opinii publicznej pokazują, że korupcja jest najbardziej rozpowszechniona w służbie zdrowia (67% respondentów), sądownictwie (49% respondentów), władzach lokalnych (39% respondentów), centralnej administracji państwowej (25% respondentów) i policji (23% respondentów). Korupcja wydaje się także nieodłącznym elementem procesów prywatyzacyjnych, działalności agencji pozabudżetowych, finansowania partii politycznych oraz służb celnych i podatkowych .

Wprowadzenie w ustawodawstwie polskim ograniczeń w zakresie dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ograniczeń w zakresie zawierania określonych przepisami umów cywilnoprawnych z organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami związanymi z tymi jednostkami, a także stworzenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o działalności gospodarczej małżonka i innych informacji, stało się elementem działań antykorupcyjnych podjętych przez ustawodawcę krajowego. Zdaniem parlamentarzystów uczestniczących w pracach nad uchwaleniem tzw. przepisów antykorupcyjnych, w tym w szczególności ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne: "Przemiany zapoczątkowane w 1989 r. zaowocowały swobodami politycznymi, gospodarczymi, które w wielu dziedzinach przyniosły zjawiska niepokojące, bulwersujące opinię publiczną. Zjawiskiem występującym zbyt powszechnie, urastającym niemal do nieprawidłowej "prawidłowości", było łączenie działalności osób publicznych z funkcjonowaniem w organach statutowych podmiotów prawa handlowego. Celem uchwalenia ustawy było wprowadzenie zakazów, które należy widzieć jako wyraz konstytucyjnej równości praw obywatelskich, chroni on przed nadmiarem praw, uprzywilejowań osób pełniących funkcje publiczne; w dotychczasowej praktyce nadmiar ich praw dyskryminował ogół obywateli nie będących osobami publicznymi" .

W literaturze poświęconej działaniom antykorupcyjnym wskazuje się, że ich skuteczność jest uzależniona od wykazywania aktywności w czterech aspektach. Pierwszy z nich to przeciwdziałanie korupcji przez tworzenie stosownych norm prawnych i rozwiązań instytucjonalnych, drugi - kontrola osób publicznych, trzeci - wykrywanie korupcji i karanie, a czwarty - edukowanie społeczeństwa .

Celem niniejszego opracowania jest całościowe przedstawienie obowiązujących norm i rozwiązań prawnych mających na celu przeciwdziałanie korupcji w samorządowej administracji terenowej. Z tego względu omówiony został tutaj system funkcjonowania przepisów antykorupcyjnych adresowanych do osób zatrudnionych bądź pełniących funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego, w osobach prawnych, w których uczestniczą gmina, powiat czy województwo, oraz w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

W pracy tej wielokrotnie zwracano uwagę na niekonsekwencję ustawodawcy, niejednoznaczność czy nawet niekompletność omawianych przepisów. Z tego powodu niniejsze opracowanie częstokroć odsyła do orzecznictwa sądowego oraz wypracowanych poglądów doktryny. Z uwagi na wątpliwości dotyczące prawidłowego stosowania przepisów antykorupcyjnych, co jest efektem ich częstej niespójności oraz niekomplementarności z innymi dziedzinami prawa (w szczególności prawa pracy), autorka przedstawia możliwe ich interpretacje, mając świadomość, że w wielu przypadkach niemożliwe jest udzielenie gotowej odpowiedzi i usunięcie zasadniczych rozbieżności interpretacyjnych.

Intencją autorki było, aby niniejsza praca okazała się przydatna głównie dla praktyków samorządu terytorialnego. Z tego względu w rozdziale I szczegółowo omówiony został m.in. sposób wypełnienia wzorcowych formularzy oświadczeń majątkowych składanych co najmniej raz w roku przez osoby zatrudnione bądź pełniące funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego. W rozdziale II i III przedstawiono praktyczne znaczenie przepisów reglamentujących swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Rozdział IV omawia kwestie związane ze składaniem oświadczeń o działalności gospodarczej funkcjonariusza samorządowego oraz oświadczeń i informacji dotyczących aktywności zawodowej jego małżonka. W rozdziale V przeanalizowane zostały pozostałe ograniczenia i zakazy związane z wykonywaniem mandatu radnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i zatrudnieniem w administracji samorządowej.

W związku z niedoskonałością przepisów antykorupcyjnych, a w ślad za tym zapowiadanymi ich zmianami, w przypisach do omawianych zagadnień sygnalizowane jest brzmienie istniejących projektowych zmian.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Oświadczenia majątkowe

1.Geneza

Pojęcie oświadczenia majątkowego pojawiło się po raz pierwszy na gruncie polskiego ustawodawstwa w przepisach nieobowiązującej już ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 56, poz. 274). Już w początkowym okresie funkcjonowania tego aktu prawnego G. Jyż wskazywała, iż: "ustawa ta nie jest jakimś szczególnym polskim fenomenem. Tego typu akty prawne spotyka się w wielu zagranicznych systemach prawnych. Oczywista wydaje się również intencja ustawodawcy. Wprawdzie omawiany akt nie zawiera preambuły określającej motywy jego uchwalenia, jednakże lektura jego przepisów pozwala je ustalić. Chodzi grosso modorzecz ujmując, o przeciwdziałanie patologiom, polegającym na wykorzystywaniu stanowisk przez osoby pełniące funkcje publiczne dla czerpania korzyści materialnych w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, powszechnie uznawanymi standardami przyzwoitości, ogólnie akceptowanymi normami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX