Ciemiński Marcin, Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

Autor fragmentu:

Rozdział1
Pieniężne naprawienie szkody niemajątkowej w perspektywie historycznej i komparatystycznej

1.1.Uwagi ogólne

Ze względu na przedmiot tej książki rozważania historyczne zostaną ograniczone do zagadnień dotyczących szkody niemajątkowej oraz możliwości jej kompensacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oraz zasad kompensacji tego rodzaju uszczerbków w ramach odpowiedzialności ex contractu.

Zadośćuczynienie pieniężne, a więc przewidziany w kodeksie cywilnym środek pieniężnego wynagrodzenia krzywdy, wywodzi się z kary cywilnej, która miała zaspokoić uczucie zemsty poszkodowanego przez przyznanie mu w zakresie majątkowym prawa do zastosowania represji w stosunku do sprawcy . Jednak w dalszej ewolucji zadośćuczynienie nabrało przede wszystkim charakteru kompensacyjnego, a więc jego zadaniem jest wyrównanie poszkodowanemu, w granicach możliwości, również tej szkody, która pozbawiona jest charakteru majątkowego. Przy tym, jak wskazuje się w piśmiennictwie, ujęcie zadośćuczynienia jako formy kompensaty poniesionej przez poszkodowanego krzywdy, a nie wymierzonej przeciwko sprawcy kary prywatnej,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX