Modrzejewski Piotr, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny

Autor fragmentu:

Przedmowa

Niniejsza monografia stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej pt. Odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny, na podstawie której uzyskałem stopień naukowy doktora w 2022 r. Rozprawa doktorska została napisana pod kierunkiem pana prof. Marka Safjana, któremu serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas, nieocenioną pomoc i zaangażowanie, a także za możliwość konsultacji zawsze wtedy, gdy była potrzebna. Pan prof. Jan Błeszyński napisał, że „wiedza humanistów nawarstwia się latami, wzbogacana, porządkowana i weryfikowana przemyśleniami, dystansem, doświadczeniem” . Cieszę się, że mogłem z ogromnej wiedzy pana prof. Marka Safjana skorzystać, a także z wiedzy wszystkich moich mentorów , w szczególności pani prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej oraz pana prof. Macieja Kalińskiego.

Karol Irzykowski mawiał, że „żądają od krytyka, żeby kamienie uczynił strawnymi” . Mam nadzieję, że recenzenci mojej rozprawy doktorskiej mieli nieco łatwiejsze zadanie. W każdym razie moje ogromne podziękowania kieruję do pani prof. Urszuli Promińskiej, pana prof. Macieja Szpunara oraz pani prof. Ewy Rott-Pietrzyk (recenzent wydawniczy) za poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowanie recenzji, a także za wszystkie nader cenne uwagi i rady.

Stefan Napierski twierdził, że „ma się zwykle tendencję bagatelizowania tego, czego się nie zna; przeceniania tego, co się zna; to prawo psychologiczne nazwać by można: pychą ignorancji” . Bardzo dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, którzy właśnie tej pychy ignorancji są pozbawieni i przez cały czas pracy nad rozprawą doktorską konsekwentnie mnie wspierali. Z grona przyjaciół na szczególne wyróżnienie zasługują Jan i Szymon Ciszkowscy. Osobami, które motywowały mnie do pracy nad rozprawą doktorską, byli także koledzy i koleżanki z wydziału oraz koledzy i koleżanki z kancelarii.

Autor fragmentu:

Rozdział1
Definicja producenta

1.Uwagi wstępne

Definicja producenta na potrzeby odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny została zawarta w art. 4491 § 1 k.c., zgodnie z którym, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. Zagadnieniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez produkt niebezpieczny zostaną poświęcone dalsze rozdziały niniejszej monografii, natomiast w tym rozdziale autor pragnie omówić pojęcie producenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX