Brzeszczyńska Stella, Ciepła Helena, Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Potrzebę opracowania monografii uzasadniają zmiany stanu prawnego wprowadzone od 2016 r. w prawie zarówno materialnym, jak i procesowym, które wywołują rozbieżności w doktrynie i nasuwają wiele wątpliwości w praktyce notarialnej oraz sądowej.

Zagadnienia prawne obrotu nieruchomościami stanowią w systemie prawnym znaczący wycinek ogólnej problematyki prawa rzeczowego i zobowiązań w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym. Monografia nie ma charakteru naukowego, lecz ma na celu przedstawienie i omówienie praktycznych zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. Została ujęta w formie rozbudowanych haseł tematycznych wzajemnie ze sobą powiązanych według systematyki Kodeksu cywilnego, ze wskazaniem ważnych elementów omawianych zagadnień. Zawiera też omówienie aspektów podatkowych, jakie wiążą się z obrotem nieruchomościami. W części ogólnej wskazano pewne odmienności ujęcia instytucji prawa rzeczowego w prawie podatkowym, ograniczenia swobody umów, w tym przede wszystkim związane z ryzykiem zarzutu pozorności lub obejścia prawa podatkowego; omówiono także skutki podatkowe takich rozwiązań, jak prawo pierwokupu lub odkupu, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie. Osobny rozdział został poświęcony zagadnieniom podatkowym związanym ze współwłasnością.

Z uwagi na olbrzymią liczbę orzeczeń w monografii wybrano najbardziej reprezentatywne i zamieszczono przy niektórych notki komentatorskie.

W części dotyczącej obrotu nieruchomościami w praktyce notarialnej zostały wyjaśnione poszczególne rodzaje nieruchomości i pojęcia pokrewne jako przedmiot czynności prawnych w obrocie w powiązaniu z problematyką wieczystoksięgową. Przedstawiono relacje pomiędzy swobodą umów a ograniczeniami w obrocie nieruchomościami w tym: nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, kształtowanie ustroju rolnego, pozbawianie praw do nieruchomości – z położeniem akcentu na skutki prawne wywłaszczenia. W tej części zamieszczono też wzory umów ze szczegółową analizą wywoływanych przez nie skutków podatkowych, z omówieniem rozwiązań przyjętych w podatkach dochodowych i w podatku VAT.

Zakresem problematyki dotyczącej postępowania nieprocesowego objęto informatyzację ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego, w tym inicjowanie tego postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nowością jest wskazanie podmiotów zobligowanych i uprawnionych do składania wniosków wieczysto-księgowych wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

W części dotyczącej obrotu w praktyce egzekucyjnej omówiono egzekucję z nieruchomości w ujęciu przedmiotowym z odwoływaniem się do praktycznych wzorów i rozwiązań przy jednoczesnym powołaniu bogatej literatury i judykatury.

Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, sędziów, notariuszy, adwokatów, doradców podatkowych, asystentów sędziów i aplikantów poszczególnych zawodów prawniczych.

Autor fragmentu:

CzęśćI
ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Rozdział1
NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT CZYNNOŚCI PRAWNEJ

1.1.Uwagi wprowadzające

Pojęcie obrotu nieruchomościami nie zostało wprost ustawowo zdefiniowane. Wprawdzie niepełną legalną definicję tego pojęcia zawierają przepisy art. 4 pkt 3b i art. 13 ust. 1 u.g.n., stanowiąc: „ilekroć [...] jest mowa o [...] zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste” (art. 4 pkt 3bu.g.n.). „Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX