Brzeszczyńska Stella, Ciepła Helena, Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Potrzebę opracowania monografii uzasadniają zmiany stanu prawnego wprowadzone od 2016 r. w prawie zarówno materialnym, jak i procesowym, które wywołują rozbieżności w doktrynie i nasuwają wiele wątpliwości w praktyce notarialnej oraz sądowej.

Zagadnienia prawne obrotu nieruchomościami stanowią w systemie prawnym znaczący wycinek ogólnej problematyki prawa rzeczowego i zobowiązań w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym. Monografia nie ma charakteru naukowego, lecz ma na celu przedstawienie i omówienie praktycznych zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. Została ujęta w formie rozbudowanych haseł tematycznych wzajemnie ze sobą powiązanych według systematyki Kodeksu cywilnego, ze wskazaniem ważnych elementów omawianych zagadnień. Zawiera też omówienie aspektów podatkowych, jakie wiążą się z obrotem nieruchomościami. W części ogólnej wskazano pewne odmienności ujęcia instytucji prawa rzeczowego w prawie podatkowym, ograniczenia swobody umów, w tym przede wszystkim związane z ryzykiem zarzutu pozorności lub obejścia prawa podatkowego; omówiono także skutki podatkowe takich rozwiązań, jak prawo pierwokupu lub odkupu, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie. Osobny rozdział został poświęcony zagadnieniom podatkowym związanym ze współwłasnością.

Z uwagi na olbrzymią liczbę orzeczeń w monografii wybrano najbardziej reprezentatywne i zamieszczono przy niektórych notki komentatorskie.

W części dotyczącej obrotu nieruchomościami w praktyce notarialnej zostały wyjaśnione poszczególne rodzaje nieruchomości i pojęcia pokrewne jako przedmiot czynności prawnych w obrocie w powiązaniu z problematyką wieczystoksięgową. Przedstawiono relacje pomiędzy swobodą umów a ograniczeniami w obrocie nieruchomościami w tym: nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, kształtowanie ustroju rolnego, pozbawianie praw do nieruchomości – z położeniem akcentu na skutki prawne wywłaszczenia. W tej części zamieszczono też wzory umów ze szczegółową analizą wywoływanych przez nie skutków podatkowych, z omówieniem rozwiązań przyjętych w podatkach dochodowych i w podatku VAT.

Zakresem problematyki dotyczącej postępowania nieprocesowego objęto informatyzację ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego, w tym inicjowanie tego postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nowością jest wskazanie podmiotów zobligowanych i uprawnionych do składania wniosków wieczysto-księgowych wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

W części dotyczącej obrotu w praktyce egzekucyjnej omówiono egzekucję z nieruchomości w ujęciu przedmiotowym z odwoływaniem się do praktycznych wzorów i rozwiązań przy jednoczesnym powołaniu bogatej literatury i judykatury.

Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, sędziów, notariuszy, adwokatów, doradców podatkowych, asystentów sędziów i aplikantów poszczególnych zawodów prawniczych.

Autor fragmentu:

CzęśćI
ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Rozdział1
NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT CZYNNOŚCI PRAWNEJ

1.1.Uwagi wprowadzające

Pojęcie obrotu nieruchomościami nie zostało wprost ustawowo zdefiniowane. Wprawdzie niepełną legalną definicję tego pojęcia zawierają przepisy art. 4 pkt 3b i art. 13 ust. 1 u.g.n., stanowiąc: „ilekroć [...] jest mowa o [...] zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste” (art. 4 pkt 3bu.g.n.). „Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy