Obowiązki płatników PIT w 2020 roku. Opodatkowanie dochodów z pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń od... - OpenLEX

Sekita Jarosław, Obowiązki płatników PIT w 2020 roku. Opodatkowanie dochodów z pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń od samorządów terytorialnych

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Obowiązki płatników PIT w 2020 roku. Opodatkowanie dochodów z pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń od samorządów terytorialnych

Autor fragmentu:

Wstęp

Przedmiotem książki jest przedstawienie zasad wykonywania obowiązków płatnika PIT przez pracodawców, zleceniodawców, osoby prawne (w stosunku do członków organów), podmioty wypłacające przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, organizatorów konkursów i sprzedaży premiowej, podmioty wydające świadczenia związane z działaniami marketingowymi (promocje, reprezentacja i reklama) i in. Publikacja zawiera informacje dotyczące wszystkich aspektów wykonywania obowiązków płatniczych. Znajdziemy w niej wskazówki pozwalające ustalić płatnikom, czy wydawane przez nich świadczenia tworzą przychód, jak należy ustalić jego wysokość i jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego. Obok ogólnego (uniwersalnego) przedstawienia zasad rozpoznawania przychodu, szczegółowemu opisowi poddano świadczenia rodzące najwięcej pytań płatników (wycieczki zakładowe, udzielone przez pracodawców pożyczki, udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego, abonamenty medyczne, ubezpieczenia OC osób zatrudnionych i in.). W książce przedstawiono zasady stosowania zwolnień przedmiotowych (podróże służbowe, świadczenia BHP, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, ulga „bez PIT dla młodych” i in.). Opracowanie służy także pomocą w ustalaniu zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów (w tym tzw. autorskich) oraz rozliczaniu zaliczek, podatków ryczałtowych (m.in. podatki ryczałtowe od umów „do 200 zł”) i wykonywaniu przez płatników obowiązków sprawozdawczych (informacje i deklaracje podatkowe).

Specjalny rozdział książki poświęcono świadczeniom od jednostek samorządu terytorialnego. Wskazano w nim, jak określić podmiot płatnika (czy jest nim sama jednostka, jej urząd czy inny podmiot wewnętrzny), jak są opodatkowane świadczenia związane z formami „zatrudnienia” właściwymi dla jednostek samorządowych (osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie, członkowie komisji i in.) oraz świadczenia wydawane mieszkańcom w ramach realizacji zadań własnych przez jednostki samorządowe (czy na wydającym ciążą z tego tytułu obowiązki podatkowe).

Stan prawny przedstawiony w książce dotyczy zarówno roku 2019, jak i 2020 (m.in. uwzględnione zostały zmiany obowiązujące od 1.08.2019 r. i 1.10.2019 r. – ulga „bez PIT dla młodych” oraz nowe koszty ze stosunku pracy i stawki podatku). Na dzień zakończenia prac redakcyjnych nie zostały jednak opublikowane formularze informacji i deklaracji podatkowych za 2019 r. (m.in. PIT-11). Stąd opis dotyczy projektu rozporządzenia z nowymi drukami (Czytelników należy poprosić o konfrontację opisu z ostateczną treścią formularzy).

Opracowanie dotyczy rozliczania podatku PIT od pracy w Polsce. Czytelnikom zainteresowanym szczegółowym opisem opodatkowania dochodów z pracy w stosunkach międzynarodowych można polecić inną książkę autora Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer.

Publikacja przedstawia poglądy autora na prezentowane w niej zagadnienia. Są one wynikiem wieloletnich doświadczeń jako doradcy podatkowego i wykładowcy dla praktyków podatkowych. Zapewnienie książce praktycznego charakteru uzasadnia zamieszczenie w niej szczegółowego opisu praktyki skarbowej (często wewnętrznie sprzecznej) oraz orzecznictwa sądów administracyjnych (również w wielu przypadkach zawierającego sprzeczne tezy). Prezentując własne poglądy odnośnie do poruszanych zagadnień, autor konfrontuje je z poglądami organów administracyjnych i sądowych. W przypadku orzecznictwa sądów pierwszej instancji w tekście wskazywany jest prawomocny lub nieprawomocny charakter wyroku. W przypadku interpretacji skarbowych autor korzystał z wyszukiwarki interpretacji (SIP) Ministerstwa Finansów, weryfikując, czy są one nadal rozstrzygnięciami utrzymanymi w obrocie prawnym. Wobec możliwych zmian w tym zakresie już po dniu zakończenia prac nad książką Czytelników należy uczulić na potrzebę bieżącej weryfikacji statusu orzeczeń i pism w niej powołanych .

Autor fragmentu:

Rozdział1
Pojęcie przychodu ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne

1.1.Ustawowa definicja przychodu ze stosunku pracy

Definicję przychodu ze stosunku pracy zawiera art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Stanowi on, że: „Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Przychodem ze stosunku pracy mogą być: świadczenia pieniężne, świadczenia w naturze oraz nieodpłatne (częściowo odpłatne) świadczenia.

W przypadku pierwszego rodzaju przychodu pracowniczego – „wypłat pieniężnych”, charakter przychodu (przedmiot...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX