Turczyn Arkadiusz, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne

Autor fragmentu:

Wstęp

Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do ustawy procesowej szereg zmian odnoszących się do przygotowania sprawy do rozpoznania, przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego, dowodów, uzasadniania wyroków, postępowań odwoławczych, przywróconego postępowania w sprawach gospodarczych, obejmujących inne postępowania odrębne czy też zmiany mające – w założeniu ustawodawcy – na celu usprawnienie postępowania. Nowelizacją tą objęto również ustawę z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , wprowadzając do niej liczne nowe rozwiązania. Niezależnie od kilkunastu równoległych zmian Kodeksu postępowania cywilnego również sama nowelizacja z 4.07.2019 r. doczekała się modyfikacji dokonanej ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw . Zmieniona ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych także doczekała się już kilku kolejnych nowych modyfikacji .

Niniejsze opracowanie obejmuje wybrane istotne zagadnienia, które zostały również uwypuklone przez projektodawcę nowelizacji z 4.07.2019 r., stanowiąc próbę ich przydatnego dla praktyki ujęcia z uwzględnieniem wykładni literalnej i wykładni celowościowej wynikającej z projektu powołanej ustawy zmieniającej, tej drugiej zwłaszcza przy uregulowaniach stanowiących zupełne novum w polskiej procedurze cywilnej . Publikacja obejmuje także dalsze zmiany legislacyjne procedury cywilnej oraz niektóre najnowsze zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Przygotowanie sprawy do rozpoznania

1.Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia

W uzasadnieniu projektu nowelizacji z 4.07.2019 r. przyjęto, że efektywne prowadzenie postępowania sądowego wymaga jego zaplanowania. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia określono jako organizację postępowania. Uznano, iż organizacji postępowania oraz czynnościom polegającym na zbieraniu materiału procesowego powinno służyć postępowanie przygotowawcze. Negatywnym efektom ogromnego wpływu spraw cywilnych ma zapobiec organizacja postępowania przed sądem oparta na następujących założeniach: postępowanie sądowe podlega planowaniu, podstawą planu jest znajomość stanowisk wszystkich stron, rozprawa jest prowadzona tylko w razie rzeczywistej potrzeby. Postępowanie sądu nie może pozostać jak dotychczas pozostawione przypadkowi, a sąd i strony powinny odpowiednio wcześniej wiedzieć, które czynności spośród żądanych przez strony będą prowadzone oraz gdzie i kiedy to nastąpi .

Uporządkowanie wstępnej fazy postępowania sądowego z pewnością przyświecało nowelizacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX