Cybulska Agnieszka i in., Nowe prawo wodne. Omówienie. Pytania i odpowiedzi. Tekst ustawy

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Nowe prawo wodne. Omówienie. Pytania i odpowiedzi. Tekst ustawy

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Nowe Prawo wodne zastąpi dotychczasową ustawę z 18.07.2011 r. – Prawo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Zasadność opracowania nowego aktu normatywnego podyktowana była koniecznością stworzenia nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz bodźców finansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Podmiot ten ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

Ustawa reguluje także kwestie zgody wodnoprawnej, która jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej, określając zakres przedmiotowy każdej z wymienionych czynności, wraz z trybem ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne oraz wymogami poszczególnych operatów wodnoprawnych. Za zgodę wodnoprawną ustawa uznaje również wydanie decyzji w przedmiocie zwolnienia z niektórych zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, związanych z ruchem pojazdów po wodach powierzchniowych oraz gruntach pokrytych wodami lub związanych z ochroną wałów przeciwpowodziowych.

Autor fragmentu:

OMÓWIENIE

Ocena wodnoprawna – nowe obowiązki inwestora

1.Cel nowych uregulowań

Ze względu na systemowy charakter wprowadzanych zmian wejście w życie ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566) – dalej pr. wod. – stanowi de facto reformę gospodarki wodnej podyktowaną przede wszystkim koniecznością pełnej implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE L 327, s. 1) – dalej dyrektywa wodna. Z założeń tej dyrektywy wynika, że nadrzędnym jej celem jest zapewnienie ochrony wód pod względem jakościowym przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, a także pomocniczości i obiektywizmu. Dyrektywa wodna w duchu przywołanych wyżej zasad stanowi, że zróżnicowanie uwarunkowań i potrzeb w zakresie gospodarowania wodą powinno być uwzględniane podczas planowania i realizacji działań celem zapewnienia ochrony i zrównoważonego korzystania z wód w ramach dorzecza, decyzje zaś powinny być podejmowane jak najbliżej miejsca, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX