Bocianowska Joanna (red.), Nowe instytucje prawa spadkowego w praktyce notarialnej

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Nowe instytucje prawa spadkowego w praktyce notarialnej

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Prawo spadkowe, będące jedną z kluczowych gałęzi prawa cywilnego, regulującą bardzo istotne zagadnienie, jakim jest kwestia dziedziczenia, jest także gałęzią mocno ewoluującą. Wprowadzanie nowych rozwiązań w ramach prawa spadkowego spowodowane jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby społeczne, w ramach których niezbędne stały się regulacje choćby rozwiązujące kwestie transgraniczne. Stąd w naszym ustawodawstwie pojawiła się dość nowa instytucja, jaką jest europejskie poświadczenie spadkowe – któremu to zagadnieniu został poświęcony rozdział I niniejszej publikacji.

Wprowadzenie w 2008 r. instytucji aktu poświadczenia dziedziczenia stało się ogromnym wyłomem od dotychczasowej praktyki przyznającej wyłączność sądom w zakresie stwierdzania praw do spadku. Instytucja ta niezmiennie ulega modyfikacjom, również dostosowując się do potrzeb społecznych. Wśród nich pojawiła się także konieczność uregulowania kwestii związanych z przedsiębiorstwem stanowiącym część masy spadkowej, tak aby była możliwość płynnej kontynuacji działalności, pomimo śmierci przedsiębiorcy. W tym celu została wprowadzona instytucja zarządcy sukcesyjnego – omówiona szczegółowo w rozdziale III niniejszego opracowania.

W ramach istotnych zagadnień wartych omówienia w zakresie praktyki znalazły się także kwestie zapisu windykacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, które mogą zostać takim zapisem objęte, co przeanalizowano w rozdziale IV.

Ważną kwestią w ramach prawa spadkowego na kanwie omawianych instytucji jest rozróżnienie sytuacji, w których dopuszczalne jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza i kiedy jest to utrudnione bądź niemożliwe, a tym samym wymagające skierowania sprawy do sądu. Różnice pomiędzy tymi dwoma trybami zostały przedstawione w rozdziale V.

Cała niniejsza publikacja ma w zamyśle stanowcze podkreślenie wymiaru praktycznego przedmiotowych instytucji. Jest to istotne, gdyż okres ich obowiązywania, w stosunku do ogólnych regulacji prawa spadkowego, jest niezwykle krótki, w związku z czym pojawiają się nadal liczne wątpliwości co do stosowania przedmiotowych przepisów. Wobec powyższego Autorzy niniejszej publikacji uznali za niezbędne przedstawienie przedmiotowych zagadnień z perspektywy praktycznej.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Europejskie poświadczenie spadkowe jako czynność notarialna

1.1.Zagadnienia wstępne

1.1.1.Informacje ogólne

Instytucja europejskiego poświadczenia spadkowego (EPS) została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4.07.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego , które – po wieloetapowych pracach legislacyjnych – weszło w życie z dniem 17.08.2015 r. Jednocześnie, na podstawie ustawy z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw , wprowadzono regulacje umożliwiające realizację przepisów rozporządzenia nr 650/2012. Ustawodawca polski, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 650/2012, umożliwił wydawanie EPS zarówno przez sądy, jak i przez notariuszy – jako nowy typ czynności notarialnej dodany do katalogu określonego art. 79ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX