Nowicki Paweł, Przeszło Ewa, Wolska Hanna, Nadzór i kontrola zamówień i koncesji in-house

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Nadzór i kontrola zamówień i koncesji in-house

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Do 2017 r. problematyka zamówień i koncesji in-house w polskim systemie prawnym nie stanowiła płaszczyzny szczególnego zainteresowania ustawodawcy. Krajowa literatura przedmiotu koncertowała się głównie na dopuszczalności stosowania zamówień i koncesji wewnątrzorganizacyjnych, odnosząc się do wzorców ukształtowanych orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. Dopiero proces implementacji dyrektyw Unii Europejskiej spowodował, że w polskim systemie zamówień publicznych pojawiły się rozwiązania dotyczące zamówień i koncesji in-house.

Zamówienia in-house, jako szczególna przesłanka dokonania zamówienia w trybie z wolnej ręki, zostały uregulowane w polskim porządku prawnym na podstawie nowelizacji z 2016 r. Podobnie, ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, wprowadzone zostały umowy koncesje in-house, które mogą być zawierane z wyłączeniem procedury konkurencyjnej. Nie zostały one całkowicie wyłączone spod zakresu Prawa zamówień publicznych i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, tak jak w przypadku dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/23/UE.

Przyjęte rozwiązania w wyżej wymienionych ustawach wpływają na poszerzenie kręgu organów kontroli, które są zobowiązane do uczestniczenia w procesie udzielania zamówień i koncesji in-house. Oprócz organów uprawnionych do standardowej kontroli występujących w systemie zamówień publicznych prawodawca przyznał organowi nadzoru nad zamawiającym szczególne uprawnienia w przypadku powzięcia wątpliwości co do nieprawidłowości zastosowania procedury in-house.

Przedmiotem analizy podjętej w niniejszej monografii będzie przede wszystkim ustalenie kompetencji szczególnych organów uprawnionych do sprawowania nadzoru i kontroli nad zamówieniami i koncesjami in-house. W powyższym celu w pierwszej kolejności dokonano przeglądu literatury pozwalającej na wyjaśnienie pojęć systemu zamówień publicznych oraz kontroli i nadzoru w systemie zamówień publicznych. Należy przy tym zauważyć, że są to terminy powszechnie stosowane w doktrynie i orzecznictwie. Następnie przeprowadzono badania w zakresie zamówienia in-house w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. W dalszej kolejności dokonano analizy zamówień in-house w Prawie zamówień publicznych, umów koncesji zawieranych w ramach in-house oraz kontroli i nadzoru nad tymi instytucjami.

Uwagi przedstawione w niniejszej pracy wyrażone zostały na tle stanu prawnego obowiązującego 15.11.2020 r. W monografii uwzględniono także przepisy Prawa zamówień publicznych z 2019 r., które wejdą w życie od 1.01.2021 r.

Autor fragmentu:

Rozdział1
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.1.Wprowadzenie

Pojęcie systemu zamówień publicznych nie zostało zdefiniowane ani w ustawodawstwie krajowym, ani też prawodawstwie unijnym, przy czym jest to termin powszechnie już stosowany w doktrynie i orzecznictwie. W niniejszej monografii jego wyjaśnienie jest niezbędne dla umiejscowienia w tym systemie instytucji zamówień in-house, w szczególności skonstatowania, że te specyficzne zamówienia są elementem tego systemu.

System zamówień publicznych to określony zbiór powiązanych ze sobą elementów składowych. Ponieważ ma on charakter prawny, to naturalne jest jego oparcie na podstawach, którymi są akty prawne o zbliżonym zakresie i przedmiocie regulacji. Rozwiązania prawne obejmują problematykę zamówień publicznych sensu stricto , partnerstwa publiczno-prywatnego i umów koncesji na roboty budowlane lub usługi . System ten opiera się także na podobnych co do istoty i charakteru umowach zawieranych pomiędzy stronami, które łączy wspólny cel i – w znacznym stopniu – sposób działania. Umowy te,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX