Kenig-Witkowska Maria M., Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe

Monografie
Opublikowano: LEX 2011
Rodzaj:  podręcznik
Autor monografii:

Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA

Zagadnienia ujęte w publikacji oddawanej do rąk Czytelników dotyczą podstaw obrotu prawnomiędzynarodowego w dziedzinie środowiska. Zamierzeniem towarzyszącym przygotowaniu publikacji było wskazanie na podstawowe elementy systemu, które rządzą tym obrotem, ilustrowane przykładami norm prawnych, praktyki międzynarodowej, poglądami doktryny i orzecznictwem sądów międzynarodowych.

Zamysł książki powstał w związku z prowadzonymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wykładami i konwersatoriami z dziedziny międzynarodowego (ale też polskiego, czy też europejskiego) prawa środowiska. Inspiracją były również wypowiedzi praktyków prawa środowiska w obrocie krajowym, wskazujących na potrzebę tego rodzaju publikacji, która może być użyteczna nie tylko w kręgach akademickich, ale też w praktyce stosowania norm międzynarodowego prawa środowiska, zważywszy na katalog źródeł prawa zawarty w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokonując wyboru zagadnień, które stały się przedmiotem rozważań w kontekście systemowego podejścia do międzynarodowego prawa środowiska, brano pod uwagę przede wszystkim ich praktyczne znaczenie dla systemu funkcjonowania norm tego prawa, z uwzględnieniem, tam gdzie to było możliwe, ich rzeczowej zawartości. Przy dokonywaniu wyboru brano też pod uwagę doświadczenia dydaktyczne kolegów z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, które wskazywały na zagadnienia będące najczęściej przedmiotem analizy w ramach zajęć akademickich, i to nie tylko z zakresu międzynarodowego prawa środowiska, ale też z zakresu polskiego prawa ochrony środowiska i innych dyscyplin naukowych na różnych kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególnie cenne uwagi pochodziły od wykładowców Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbiorcami publikacji będą więc nie tylko studiujący prawo środowiska, prawo międzynarodowe publiczne czy stosunki międzynarodowe, jak też administrację i zarządzanie, ale również pracownicy administracji państwowej i praktycy prawa środowiska.

Oddawana do rąk Czytelników publikacja nie ma i nie mogła mieć ambicji wyczerpania wszystkich zagadnień, które na ogół są przedmiotem prac mających w tytule słowo "system". Ograniczenia te dotyczą również przeglądu aktów i dokumentów międzynarodowego prawa środowiska; ze względu na ich ogromną ilość, niektóre mogły być tylko wymienione, a wiele z nich znalazło się niestety poza zasięgiem nawet takich informacji.

Zamiarem było pokazanie kierunków rozwoju jednej z gałęzi prawa międzynarodowego, której cechą szczególną jest m.in. zwracający uwagę dynamizm rozwoju norm międzynarodowego prawa środowiska oraz wskazanie na cechy szczególne tego prawa - powodujące, że część doktryny uznaje międzynarodowe prawo środowiska za odrębną dziedzinę prawa.

Zainteresowanie wyborem dokumentów z dziedziny międzynarodowego prawa środowiska, który został opublikowany przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w 2009 r. pt. Międzynarodowe prawo środowiska, stało się dodatkową motywacją do "dopisania" części systemowej dotyczącej zagadnień, o których wspomniano we wprowadzeniu do ww. wyboru.

Obydwie publikacje zadedykowane są wszystkim zainteresowanym w utrzymaniu i poprawie środowiska, w jakim żyje nasza cywilizacja. Niniejsza książka dedykowana jest również studentom i doktorantom, poświęcającym tej dziedzinie część swojej kariery naukowej i zawodowej.

Warszawa, lipiec 2010 r.

Autor fragmentu:

RozdziałI
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

1.Pojęcie i cechy szczególne międzynarodowego prawa środowiska

W doktrynie prawa międzynarodowego powszechnie uważa się, że międzynarodowe prawo środowiska jest gałęzią prawa międzynarodowego regulującą obrót prawnomiędzynarodowy związany ze środowiskiem, a więc nie tylko z normami dotyczącymi jego ochrony, dającą się wyodrębnić ze względu na kryterium przedmiotowe, którym jest dość ogólnie zdefiniowana kategoria prawna "środowisko", oraz ze względu na metodę regulacji. W stosunku do pojęcia powszechnego prawa międzynarodowego międzynarodowe prawo środowiska pozostaje w podobnym związku jak np. międzynarodowe prawo handlowe, międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka czy międzynarodowe prawo morza.

Kryterium przedmiotowe wyróżniające tę gałąź prawa międzynarodowego wynika z fizycznych i technicznych podstaw natury problemów, regulowanych przez normy tego prawa, co wynika z dość szczególnego charakteru problemów dotyczących środowiska. Generalnie, normy powszechnego prawa międzynarodowego regulują przede wszystkim zachowania państw wynikające z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX