Horna-Cieślak Monika, Masłowska Paulina, Trocha Olga, Metodyka reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego w sprawach przestępstw seksualnych

Monografie
Opublikowano: WKP 2024
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Metodyka reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego w sprawach przestępstw seksualnych

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Oddajemy w Państwa ręce metodykę pracy w sprawach dzieci wykorzystywanych seksualnie. Sprawy karne dotyczące czynów o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich wymagają szczególnego podejścia. Do ich profesjonalnego prowadzenia nie wystarczy znajomość przepisów i najnowszego orzecznictwa. Konieczne jest też bardzo dobre zrozumienie potrzeb dziecka, umiejętność rozmowy z nim oraz jego rodzicami/opiekunami. Książka jest efektem doświadczeń zdobytych w sprawach naszych małych klientów. Jest też przejawem naszego zaangażowania w ochronę praw dzieci. Mamy nadzieję, że przyczyni się do skuteczniejszej reprezentacji dzieci w tych trudnych sprawach.

Szanujemy wzajemnie swoje poglądy, ale nie zawsze się ze sobą zgadzamy. Dlatego poglądy przedstawione w poszczególnych częściach nie odzwierciedlają zdania pozostałych współautorek.

Autorki

Autor fragmentu:

RozdziałI
PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM SEKSUALNYM (ROZDZIAŁ XXV KODEKSU KARNEGO)

1.Uwagi ogólne

Przestępstwa zawarte w rozdziale XXV k.k. wyznaczają zakres ochrony w obszarze wolności seksualnej i obyczajności. Wolność seksualna to prawo do samostanowienia, czyli podejmowania decyzji w obszarze życia seksualnego. Sfera decyzji we wskazanym obszarze powinna być wolna od jakichkolwiek zamachów i nacisków. Z kolei ochrona obyczajności w obszarze życia seksualnego polega na uznaniu istnienia norm obyczajowych w tym obszarze i wyznaczaniu standardu postępowania korzystnego z punktu widzenia życia społecznego. Wskazany standard ochrony dotyczy również dzieci jako podmiotów, które z uwagi na wiek i niedojrzałość wymagają szczególnej ochrony prawnej, oraz osób należących do tzw. grup szczególnie wrażliwych, które z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, poziom rozwoju potrzebują szerszej ochrony prawnej. Przestępstwa zawarte w rozdziale XXV k.k., w zakresie dotyczącym małoletnich, wyznaczają standard ochrony w obszarze prawidłowego rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX