Koenner Marek, Likwidacja upadłościowa

Monografie
Opublikowano: Zakamycze 2006
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Likwidacja upadłościowa

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Reguły dotyczące wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami zawarto w ustawie dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie zasadniczo w dniu 1 października 2003 r.

W niniejszej pracy podjęto próbę omówienia problematyki likwidacji upadłościowej przy założeniu, że mimo obowiązującej na jej gruncie zasady optymalizacji, nadal duże znaczenie praktyczne będzie miała likwidacja przeprowadzana w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego. Uzasadnienie stanowiła również potrzeba teoretycznego opracowania wskazanych zagadnień.

Opracowanie niniejsze jest pierwszym monograficznym ujęciem tematu na tle przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego. Stanowi ono dostosowaną do aktualnie obowiązującego stanu prawnego wersję pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Dalki oraz opatrzoną życzliwymi recenzjami prof. dr hab. Janusza Jankowiaka oraz dr hab. Andrzeja Jakubeckiego, którym składam niniejszym serdeczne podziękowania.

Marek Koenner

Gdańsk, grudzień 2004 r.

Autor fragmentu:

Rozdział1
Zagadnienia ogólne

1.1.Uwaga wprowadzająca

Przemiany ustrojowe, które dokonały się w ciągu ostatnich piętnastu lat w Polsce, objęły zarówno sferę polityki, jak i ekonomii. Przejście od systemu gospodarki planowej do wolnego rynku spowodowało odrodzenie się tych dziedzin prawa, które w poprzednim okresie straciły na znaczeniu. Do dziedzin tych należy w szczególności zaliczyć prawo upadłościowe. Ustala ono bowiem reguły dotyczące usunięcia bądź restrukturyzacji tych uczestników rynku, którzy wskutek zawinionych bądź niezawinionych przyczyn stali się niewypłacalni. Reguły te zostały zawarte w ustawie z dnia 28 lu-tego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze; ustawa ta weszła w życie zasadniczo w dniu 1 października 2003 r. Utraciły moc rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że doktryna i judykatura zajmowały się w szerszym zakresie problematyką upadłości jedynie w ciągu kilku lat okresu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX