Konsekwencje prawne śmierci pracownika - OpenLEX

Hofmańska Ewa, Konsekwencje prawne śmierci pracownika

Monografie
Opublikowano: ABC 2006
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Konsekwencje prawne śmierci pracownika

Autor fragmentu:

RozdziałI
Śmierć pracownika jako zdarzenie powodujące wygaśnięcie stosunku pracy i dokumentacja tego zdarzenia

1.1.Wprowadzenie

Przedmiotem poniższych rozważań będzie zagadnienie wygaśnięcia stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego kształtowania się tej instytucji prawa pracy oraz odnoszących się doń zapatrywań doktryny, a także relacji zachodzącej pomiędzy wygaśnięciem stosunku pracy a jego rozwiązaniem.

Temat niniejszego opracowania skłania do przeanalizowania zjawiska śmierci człowieka jako jednej z przyczyn wygaśnięcia stosunku pracy. Zagadnienie to analizowane będzie nie tylko z prawnego, ale także z medycznego punktu widzenia. Jakkolwiek instytucja uznania (pracownika) za zmarłego w płaszczyźnie medycznej nie może być zrównana ze śmiercią, to jednak w sferze prawa pracy wywołuje analogiczny - jak śmierć pracownika - skutek i z tego powodu również ona zostanie poddana tu analizie. Zaprezentowane w tej części rozdziału rozważania skłaniają do refleksji natury ogólnej, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia tematu niniejszego opracowania. Zamieszczone tu uwagi będą następnie punktem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX