Gudowski Jacek, Strzelczyk Krzysztof, Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo. Piśmiennictwo

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo. Piśmiennictwo

Autorzy fragmentu:

TYTUŁI
PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁI
PRZEPISY WSPÓLNE

Art. 1. [Zakres regulacji, rodzaje spółek]

§ 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

§ 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

ORZECZNICTWO

PIŚMIENNICTWO

Spółki handlowe ogólnie

Spółka cicha

ORZECZNICTWO

[!!!]1. Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.

2. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.).

Z uzasadnienia:

W art. 1 § 1k.s.h. został określony przedmiotowy zakres kompleksowej regulacji łączenia, aż po podział i przekształcanie spółek handlowych, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX