Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Oddawana do Państwa rąk książka zawiera orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych wydane w większości po wejściu w życie Kodeksu postępowania karnego, tj. po 1 września 1998 r. W opracowaniu przywołano również istotne i aktualne orzeczenia zapadłe na gruncie poprzedniego stanu prawnego.

Orzeczenia zostały ułożone zgodnie z systematyką Kodeksu postępowania karnego. Przypisano je do poszczególnych artykułów. Ich liczba zależy od różnorodności problematyki prawnej podejmowanej w orzecznictwie na gruncie określonego przepisu. Elementem łączącym te orzeczenia jest wspólna tematyka odnosząca się do danego przepisu. Jeżeli orzeczenie ma szerszy zasięg, gdyż wiąże się z kilkoma przepisami, zostało to zamieszczone pod każdym z nich z przywołaniem łączącej je tezy albo poprzez wyodrębnienie jej fragmentu odnoszącego się wprost do danego przepisu. Natomiast gdy w orzecznictwie występują rozbieżności, to okoliczność ta została zaznaczona przy powoływaniu tych odmiennych judykatów.

Treść orzeczeń została przedstawiona w postaci tez. Jeżeli jest to orzeczenie publikowane w zbiorze urzędowym orzecznictwa Sądu Najwyższego Izby Karnej zamieszczanym w zeszytach (w skrócie OSNK od zeszytu 2018/6, poprzednio OSNKW), teza została zaczerpnięta in extenso z tego zbioru. W innych przypadkach tezy zostały zaczerpnięte ze zbioru orzecznictwa LEX, jak też sformułowane przez Autorów jako wybrany fragment uzasadnienia najpełniej oddający istotę problemu prawnego stanowiącego przedmiot rozstrzygnięcia.

Ogromna liczba orzeczeń dostępnych w elektronicznych zbiorach powoduje, że często trudno odnaleźć te najistotniejsze. Dlatego w tego typu opracowaniu ważne jest kryterium ich wyboru. Obecnie problemem nie jest kwestia dostępności do orzecznictwa, ale jego selekcja. W książce zastosowane kryterium ma charakter merytoryczny, a tezy zostały ułożone chronologicznie. Dlatego też wybrano te orzeczenia, które są istotne dla normowanej kwestii i stanowią pierwotne źródło interpretacji przepisu. Są one często w późniejszych judykatach tylko powtarzane. Z reguły zawierają najszerszą argumentację, która w innych orzeczeniach jest powielana i rozwijana. Łatwo zatem będzie do nich sięgnąć. Ponadto są one odporne na upływ czasu. W niezmienionym stanie prawnym nie tracą na aktualności. Merytoryczna ich selekcja została wyróżniona przy użyciu stosownego ideogramu według kryteriów:

bardzo ważne – [!!!]

ważne – [!!]

warte uwagi – [!]

Dzięki tej formule Czytelnik od razu wychwyci wśród grupy orzeczeń to precedensowe – bardzo ważne – gdy stanowi ono źródło inspiracji dla późniejszego orzecznictwa, które jest również ważne.

Liczba orzeczeń wydawanych w kwestiach unormowanych w określonych przepisach Kodeksu postępowania karnego jest różnicowana. Wynika to z różnego zakresu kodeksowych regulacji. Są artykuły zawierające wiele norm zamieszczonych w oddzielnych jednostkach redakcyjnych albo w jednej, ale bogatej treściowo. W takich przypadkach w celu łatwiejszego odnalezienia orzeczeń odnoszących się do określonego zagadnienia prawnego dokonano jeszcze tematycznego ich podziału i oddzielono tytulikami naprowadzającymi na poszukiwane zagadnienie.

Każde orzeczenie zostało opatrzone informacją o dacie jego wydania i sygnaturze, a także danymi o miejscu publikacji.

Książka jest pierwszym tego typu opracowaniem z zakresu procedury karnej na rynku wydawniczym, zawierającym wybór aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dokonany na podstawie kryterium merytorycznej selekcji judykatów najbardziej przydatnych dla praktyki. Ponadto dokonany podział tematyczny ułatwia odszukanie interesującego zagadnienia.

Publikacja jest adresowana w pierwszej kolejności do praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów prawniczych, a także do przedstawicieli doktryny oraz do studentów interesujących się procedurą karną.

Wybór orzecznictwa uwzględnia stan prawny na dzień 15 listopada 2021 r.

Dariusz Świecki

USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

(Dz.U. z 2021 r. poz. 534; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1023, poz. 2447)

Autor fragmentu:

DZIAŁI
PRZEPISY WSTĘPNE

Art.1.
[Podsądność]

Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu.

[!] Postępowanie karne to takie, które ma na celu rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa i które jest regulowane przepisami kodeksu postępowania karnego.

postanowienie SN z 2 lutego 2005 r., IV KK 399/04, LEX nr 142539

  

[!] W przypadku spraw karnych jurysdykcja realizowana jest przez sądy w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego, co wyraźnie statuuje art. 1 k.p.k.

wyrok SA w Warszawie z 12 października 2011 r., I ACa 326/11, LEX nr 1120113

  

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX