Gołaczyński Jacek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Oddawana do rąk Czytelnika monografia Postępowanie zabezpieczające stanowi opracowanie odnoszące się do wszystkich zagadnień związanych z udzieleniem zabezpieczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Składa się z rozdziału I omawiającego przepisy ogólne, rozdziału II, którego przedmiotem jest udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, i rozdziału III o innych przypadkach zabezpieczenia. W rozważaniach zaprezentowano wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Przedstawiono również szczególny sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, jakim jest nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w sporach transgranicznych.

Monografia uwzględnia stan prawny na dzień 1.01.2021 r.

Jacek Gołaczyński

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
Przepisy ogólne o postępowaniu zabezpieczającym

1.Podstawy zabezpieczenia

Obecnie obowiązujące przepisy o postępowaniu zabezpieczającym zostały wprowadzone ustawą z 2.07.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , która oprócz zmian natury normatywnej dokonała zmiany systematyki Kodeksu postępowania cywilnego, oznaczając część drugą tytułem „Postępowanie zabezpieczające” w miejsce „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne” oraz wprowadzając część trzecią obejmującą dotychczas obowiązujące przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Wprowadzone zmiany w zakresie systematyki kodeksu miały na celu uwypuklenie charakteru postępowania zabezpieczającego jako postępowania akcesoryjnego wobec postępowania rozpoznawczego, postępowania pełniącego rolę służebną wobec postępowania rozpoznawczego. Poprzednio obowiązująca systematyka, obejmująca w jednej części postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, prowadziła w praktyce do błędnego rozumienia istoty postępowania zabezpieczającego jako postępowania quasi-egzekucyjnego, co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX