Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II

Autor fragmentu:

TYTUŁVI
POSTĘPOWANIE

DZIAŁI
PRZEPISY OGÓLNE O CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH

ROZDZIAŁ1
PISMA PROCESOWE

Art. 125. [Pisma procesowe – sposób wnoszenia]

§  1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą.

§  2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach.

§  21. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo.

§  21a. Dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe.

§  22. W przypadku niewniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?