Gudowski Jacek, Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I

Monografie
Opublikowano: LEX/el. 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I

Autor fragmentu:

TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Sprawa cywilna]

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

  

ORZECZNICTWO

Ogólne

Międzyczasowe prawo procesowe cywilne

PIŚMIENNICTWO

Proces cywilny w całości

Ogólne

Europejskie prawo procesowe cywilne

Formalizm procesowy

Informatyzacja procesu cywilnego

Międzyczasowe prawo procesowe cywilne

Przesłanki procesowe

Prawo do rzetelnego procesu

Zasady procesu cywilnego

Postępowanie grupowe

Sprawa cywilna

ORZECZNICTWO

[wykaz skrótów]

Ogólne

[!] Zasada kontradyktoryjności procesu nie tamuje sądowi możności uchylenia się w myśl art. 584 ust. 1 u.p.c. [art. 2 k.p.c.] od rozpoznania sporu fikcyjnego, wszczętego wskutek zmowy stron, zmierzającej do zastąpienia przez wyrok umowy przez prawo w interesie publicznym zabronionej (art. 6 k.c.p. [art. 58 § 1k.c.])...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX