Gudowski Jacek, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom IV. Spadki

Monografie
Opublikowano: LEX/el. 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom IV. Spadki

Autor fragmentu:

KSIĘGA CZWARTA SPADKI

TYTUŁI
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 922. [Spadek]

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

  

ORZECZNICTWO

[wykaz skrótów]

§ 1 i 3

Prawo do zachowku jest roszczeniem pieniężnym, ale nie ściśle osobistym i dlatego podobnie jak inne roszczenia pieniężne przechodzi na dziedziców uprawnionego.

uchwała SN z 25 lutego 1925 r., III Rw 103/25, PPiA 1925, s. 125

  

Prawo do zachowku jest prawem czysto...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX