Gudowski Jacek, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 2

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 2

Autor fragmentu:

TYTUŁVII
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA

DZIAŁI
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

Art. 450. [Świadczenie częściowe]

Babiarz Piotr, Spełnienie świadczenia w obrocie bankowym, MoP 2002/10, s. 475

Bajor Barbara, Rozwój bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych – kilka uwag (w:) Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga Jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018, s. 27

Bieniek Gerard, Problematyka prawna zobowiązań pieniężnych. Pojęcie, miejsce i czas spełnienia, sposoby zabezpieczenia, wygaśnięcia zobowiązań pieniężnych, Bydgoszcz 1993

Dąbrowa Janina, Wykonanie zobowiązań (w:) System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981, s. 714

Domański Ludwik, Przepisy ogólne o sposobie i miejscu wykonania zobowiązań. Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny, Warszawa 1936, t. 2, s. 737

Dworak Maria, Niektóre przypadki wygaśnięcia zobowiązania, Rej. 1993/10, s. 66

Dyoniak Andrzej, Wygaśnięcie zobowiązania z innych przyczyn niż zaspokojenie wierzyciela, NP 1985/2, s. 47

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access