Tomczykowski Paweł (red.), Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej. Tax compliance

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej. Tax compliance

Autor fragmentu:

RozdziałI
Tax compliance – definicja i zasady

1.Czym jest compliance podatkowy?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, czym jest compliance podatkowy, kluczowe jest rozstrzygnięcie, czym jest compliance w ogólności.

W ostatnich latach podejmowano wiele prób zdefiniowania, czym jest compliance. Skutkowało to powstaniem licznych definicji akcentujących różne elementy tego pojęcia.

Podejście

lingwistyczne

Ujęcie naukowe

Ujęcie praktyczne

Termin compliance wywodzi się z języka angielskiego i oznacza „zgodność”.

Samo tłumaczenie nie pozwala dokładnie wyjaśnić, czym compliance jest, ale zwraca uwagę na jego cel – tj. zapewnienie „zgodności” funkcjonowania jednostki (spółki / przedsiębiorstwa / organizacji) z określonymi normami (głównie: normami prawnymi, ale również kodeksami etycznymi itp.)

Compliance to „całokształt środków zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawnych nakazów i niewykraczania poza ustawowe zakazy przez przedsiębiorstwa, członków organów oraz pracowników” .

W Polsce można się również spotkać z definicją, że przez compliance należy rozumieć taką...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX