Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Jak przetrwać kryzys. Poradnik prawny dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Pogłębiający się kryzys gospodarczy w związku z pandemią COVID-19 dotknął w zasadzie każdą gałąź gospodarki. W wyniku nałożonych przez Państwo obostrzeń i zakazów będących pochodną rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przedsiębiorstwa odczuły spadek płynności gospodarczej.

Przedsiębiorcy tracą pieniądze na każdym z rynków, zarówno pod względem sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. W celu przeciwdziałania upadkom firm oraz ratowania sytuacji gospodarki każde z państw wprowadza różne formy wsparcia organizacyjnego i finansowego dla najbardziej stratnych firm.

W Polsce w ramach łagodzenia skutków kryzysu dnia 31.03.2020 r. opublikowana została tzw. Tarcza antykryzysowa. Zawiera ona wiele propozycji i instytucji skierowanych m.in. do firm o różnej skali, których celem jest przede wszystkim ochrona miejsc pracy oraz zachowanie płynności finansowej. W opracowaniu opisaliśmy najkorzystniejsze mechanizmy z punktu widzenia średnich i dużych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z branży handlowej, transportowej, reklamowej czy turystyczno-hotelarskiej. Publikacja zawiera również regulacje prawne wprowadzone w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nazywanej potocznie Tarczą 2.0.

Niniejszy tekst uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień jego ukończenia, tj. 23.04.2020 r.

Autorzy fragmentu:

BRANŻA HANDLOWA

1.Zagadnienia sektorowe

1.1.Ubezpieczenia eksportowe

Zgodnie z art. 8 Tarczy zmianie uległa ustawa z 7.07.1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych . W wyniku wprowadzonej zmiany rozszerzony został katalog instrumentów, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem eksportowym. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych może udzielić ubezpieczenia na:

1)

instrumenty finansowe, rozumiane jako umowa lub inna czynność służąca finansowaniu, w całości albo w części, kontraktu eksportowego, umowy przedsiębiorcy zależnego lub inwestycji bezpośredniej za granicą. Są to w szczególności: kredyt bankowy, pożyczka, limit kredytowy na wystawianie gwarancji lub akredytyw, nabycie lub zagwarantowanie emisji papierów wartościowych o charakterze dłużnym, wykup wierzytelności czy leasing;

2)

kontrakty eksportowe;

3)

inwestycje bezpośrednie za granicą;

4)

umowy przedsiębiorców zależnych.

Wyjątkowo wsparcie może zostać udzielone w sytuacji niespełnienia wymogu krajowych produktów i usług. Pomoc dla eksporterów wciąż będzie udzielana,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?