Jarzyński Piotr (red.), Inwestycje budowlane w praktyce

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Inwestycje budowlane w praktyce

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA

Problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego ma istotne znaczenie wobec rozwoju rynku nieruchomości i liczby realizowanych robót budowlanych. Dotyczy nie tylko inwestorów instytucjonalnych, ale także indywidualnych. Zakres regulacji prawnych obejmujących inwestycje budowlane jest znaczny i podlegają one nieustającym zmianom. Z tego względu poruszanie się w tej tematyce nie jest łatwe, szczególnie dla osób, które stykają się z nią po raz pierwszy.

Na rynku wydawniczym dostępne są publikacje dotyczące prawa nieruchomości i prawa budowlanego przeznaczone w znacznej mierze dla profesjonalistów. Celem autorów było stworzenie praktycznego przewodnika po wybranych zagadnieniach procesu inwestycyjno-budowlanego dla szerokiej grupy odbiorców. Z tego względu treść książki została przygotowana w taki sposób, aby wyjaśnić najważniejsze regulacje prawne i obowiązujące procedury. Zawarto schematy i tabele ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień. Osobom stykającym się po raz pierwszy z omawianą tematyką ma to ułatwić zapoznanie się z przebiegiem procesu inwestycyjno-budowlanego. Dla profesjonalistów i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w przypisach podano przepisy prawa, orzecznictwo i piśmiennictwo.

W książce omówiono zagadnienia dotyczące warunków zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podziału nieruchomości na cele inwestycji budowlanych, pozwolenia na budowę, postępowania w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy, zakończenia budowy, umowy o roboty budowlane oraz nabywania i zbywania nieruchomości przez spółki handlowe. Zaprezentowano także obowiązujące od 3.01.2022 r. zmiany w Prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, których głównym założeniem jest możliwość budowy na szczególnych zasadach wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m². Uwzględniono także kwestie dotyczące praw autorskich w inwestycjach budowlanych, które są często niedoceniane, a mają istotne znaczenie dla ich realizacji. Ich wyboru i omówienia dokonano, kierując się najczęściej pojawiającymi się pytaniami i trudnościami na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. Wynikają one z praktyki autorów, z których część posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie omawianej tematyki.

Publikacja nie powstałaby bez zaangażowania wspólników i współpracowników Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, która od ponad 30 lat świadczy usługi na rzecz klientów polskich i zagranicznych oraz m.in. specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie nieruchomości. Wiele tematów poruszonych w książce podsunęli nam klienci lub wynikają one z prowadzonych spraw.

Chciałbym podziękować zespołowi autorów za pomysły, zaangażowanie i wspólną pracę nad książką, a osobom najbliższym za wsparcie, jakie otrzymaliśmy.

Poznań, styczeń 2022 r.

Piotr Jarzyński

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
WARUNKI ZABUDOWY

1.1.Ustalenie warunków zabudowy

Prawo własności nie ma charakteru absolutnego. Fakt posiadania przez inwestora prawa do nieruchomości nie oznacza, że może on ją dowolnie zabudować, wedle własnego uznania. Nowe inwestycje muszą zostać dopasowane do istniejącego na danym obszarze ładu przestrzennego – przestrzeni tworzącej harmonijną całość . Podstawowym narzędziem kształtowania przez gminę ładu przestrzennego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zwany również planem miejscowym). W planie miejscowym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszcza inwestycje celu publicznego i określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu .

Obok planu miejscowego drugim narzędziem kształtowania przez gminę ładu przestrzennego jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się, o ile na terenie nie obowiązuje plan miejscowy. Jest ona wymagana w przypadku:

zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych;

zmiany sposobu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX