Gerecka-Żołyńska Anna, Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2009
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Preferowany w kolejnych okresach model procesu karnego w Polsce był uzależniony nie tylko od stosunków wewnętrznych, ale kształtował się również pod mniej lub bardziej silnym wpływem wzorców zewnętrznych. Zjawisko to obecne już w początkowym okresie funkcjonowania naszego państwa, okazało się pomocne między innymi dla ugruntowania pozycji Polski wśród cywilizowanych państw ówczesnej Europy.

Nie może budzić sprzeciwu fakt korzystania z funkcjonujących w innych systemach wzorców, gdy odwołanie się do nich ma charakter dobrowolny, a jego główną przesłankę stanowi pozytywna ocena konkretnego rozwiązania. Z dezaprobatą z reguły spotykają się natomiast zapożyczenia narzucone siłą - najczęściej ze względów politycznych - w okresach, w których państwo traci swoją niezależność.

Współczesny polski proces karny stanowi konstrukcję o tyle interesującą, że znalazły się w nim rozwiązania wprowadzone zarówno w sposób dobrowolny, jak i narzucony. Z punktu widzenia wpływu tych ostatnich za szczególnie dramatyczne można uznać lata 40. i 50. ubiegłego wieku. Równocześnie zwraca uwagę, że wprowadzone do procesu karnego nawet niepożądane regulacje potrafią niekiedy dobrze się w nim zaadoptować, a długotrwałym funkcjonowaniem zacierają ślad swojej obcości.

Kwestia przenikania do wewnętrznych porządków karnoprocesowych unormowań o międzynarodowym charakterze nabrała szczególnie dużego znaczenia w drugiej połowie XX w., w okresie wielkiego rozkwitu idei tworzenia uniwersalnych bądź regionalnych organizacji międzynarodowych , które propagując określone cele mogą oddziaływać także na treść norm karnoprocesowych. Przystąpienie państwa do takiej organizacji jest równoznaczne z akceptacją stawianych przed nią zadań i w konsekwencji zgodnie z normami prawa międzynarodowego stanowi zobowiązanie do ich realizacji w wewnętrznych systemach prawnych.

Na tym właśnie tle zrodził się pomysł napisania niniejszej pracy, której celem jest przedstawienie bogatych możliwości wdrażania do polskiego procesu karnego rozwiązań i koncepcji znajdujących swoje źródło w dokumentach prawa międzynarodowego oraz systemach karnoprocesowych innych państw wraz z ukazaniem wynikłych w związku z tym konsekwencji.

W tytule pracy zostało wykorzystane pojęcie "internacjonalizacja", stanowiące w tym wypadku zbiorcze określenie efektu, jaki następuje w procesie karnym wraz z wprowadzeniem do niego wskazanych wyżej elementów. Równocześnie zwraca uwagę, że pojęcie to jest wykorzystywane w nauce prawa międzynarodowego publicznego, w którym wyraźnie wskazuje się na zjawisko internacjonalizacji norm prawa krajowego zachodzące z wprowadzeniem do niego norm prawa międzynarodowego o charakterze koordynacyjnym .

Tytuł pracy wskazuje również, że prowadzone rozważania zostaną skoncentrowane wokół współczesnego procesu karnego, a początki takiego określają czasy II Rzeczypospolitej, stąd jest usprawiedliwiona pewna skrótowość uwag dotyczących okresów wcześniejszych.

Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Ze względu natomiast na fakt, że zjawisko internacjonalizacji procesu karnego stwarza podstawy dla prowadzenia rozważań w obrębie różnych płaszczyzn tematycznych, zawartość rozdziałów jest zróżnicowana.

Rozdział I został poświęcony teoretycznym zagadnieniom związanym z określeniem modelu procesu karnego. Wskazanie elementów tworzących model procesu karnego pozwala bowiem ocenić, czy wprowadzane pod wpływem impulsów zewnętrznych zmiany mogą ten model zmodyfikować. W rozdziale II podjęto próbę przedstawienia historycznych aspektów kształtowania modelu procesu karnego, z poszukiwaniem rozwiązań mających znaczenie dla oceny słuszności tezy o internacjonalizacji współczesnego procesu karnego w Polsce. Rozdział III wskazuje organizacje międzynarodowe, funkcjonujące zarówno w przestrzeni uniwersalnej, jak i regionalnej, które w swoich programach wyjątkowo wysoką pozycję rezerwują dla kwestii ochrony praw człowieka. Z tego też względu ich działalność wpływa na możliwość poszerzenia obowiązujących w polskim procesie karnym rozwiązań, których istnienie w wewnętrznym systemie karnoprocesowym potwierdza jego demokratyzm i humanitaryzm. Rozdział IV omawia rolę, jaką w przedmiocie umiędzynarodowienia procedury karnej pełnią międzynarodowe organy sądowe, w świetle przyznanych im przez społeczność międzynarodową kompetencji. Rozdział V przedstawia rodzaje aktów prawa międzynarodowego, które można uznać za "nośniki" norm prawa międzynarodowego, niezbędne dla uruchomienia ich obowiązywania w systemach krajowych. Także i w tym kontekście rozważania obejmują wyłącznie akty posiadające znaczenie dla prawa karnego formalnego. Rozdział VI jest poświęcony szczególnej formie internacjonalizacji, którą w świetle zagadnień karnoprocesowych można wyodrębnić w stosunku do dość wąskiej grupy państw europejskich, jaką stanowią państwa Unii Europejskiej, między którymi funkcjonują specjalne więzi gospodarcze, polityczne i społeczne. Rozdział VII porusza istotne - również z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego - zagadnienia związane ze stosowaniem norm zewnętrznych w polskim porządku prawnym w kontekście trudności, jakie pojawiają się na tym gruncie w procedurze karnej. Treść rozdziału VIII skoncentrowano natomiast na bieżących problemach modyfikacji obowiązującego kodeksu postępowania karnego, stanowiących rezultat wynikających z podjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych.

Z uwagi na fakt, że prowadzone rozważania zostały skoncentrowane przede wszystkim na kwestiach karnoprocesowych, nie wkraczają one w obszar prawa karnego materialnego. W pracy nie znalazły się również niewątpliwie ważne zagadnienia związane z postępowaniem w sprawach o wykroczenia, które posiadają jednak własną oryginalność, uzasadniającą ich oddzielną analizę. Z tego też względu pominięto problemy postępowania karnoskarbowego, a postępowanie przed sądami wojskowymi ujęto w bardzo wąskim zakresie czasowym, w którym odnotowano jego wpływ na kształt procesu przed sądami powszechnymi.

Prowadzonym na kartach niniejszej pracy rozważaniom należy przyznać przede wszystkim dogmatyczno-prawny charakter. Złożyła się na nie analiza obowiązującego - a w uzasadnionym zakresie również archiwalnego - ustawodawstwa polskiego, aktów prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej, wraz z orzecznictwem sądów polskich i międzynarodowych, a także prezentowanymi głównie w doktrynie polskiej poglądami, formułowanymi w związku z poruszanymi w pracy zagadnieniami.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, które służyły mi radą i pomocą w trakcie pisania, a szczególnie moim Najbliższym za ogromną wyrozumiałość.

Anna Gerecka-Żołyńska

Autor fragmentu:

RozdziałI
Model procesu karnego - pojęcia podstawowe

Zagadnienie internacjonalizacji procesu karnego dało o sobie znać między innymi w okresie, w którym doszło do podniesienia prawa karnego procesowego do rangi samodzielnej dyscypliny naukowej, co wymagało wypracowania odpowiednich podstaw teoretycznych dla tego prawa. Na tym etapie rozwoju naukowego, podstawy takie były już względnie usystematyzowane we wcześniej wyodrębnionej jako samodzielna dyscyplina naukowa procedurze cywilnej, jakkolwiek i tam wciąż jeszcze toczono spory wokół wskazania i zdefiniowania najważniejszych pojęć , co nie przeszkodziło jednak temu, aby znaczna część założeń teoretycznych procesu karnego została zapożyczona z teorii procesu cywilnego, opracowanej przede wszystkim przez niemieckich uczonych .

Z kolei, z obserwacji metod prowadzenia procesu karnego i wykorzystywanych w nim na przestrzeni wieków środków procesowych wynika, że zarówno metody, jak i środki pozostają w ścisłym związku z obowiązującym w danym państwie, w różnych okresach ustrojem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX