Balwicka-Szczyrba Małgorzata (red.), Sylwestrzak Anna (red.), Instrumenty ochrony praw rodziny i ochrony praw dziecka

Monografie
Opublikowano: Wyd.UG 2020
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Instrumenty ochrony praw rodziny i ochrony praw dziecka

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Ochrona praw rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, oraz ochrona praw dziecka stanowią przedmiot fundamentalnych zasad wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady te można wywieść również z aktów prawa międzynarodowego i krajowego o niższej randze, w tym z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym uregulowano stosunki rodzinnoprawne. Doniosłość tychże zasad, jako jednych z podstawowych fundamentów obowiązującego systemu prawnego, przemawia za koniecznością ich dogłębnego zbadania i poznania. Celem autorów monografii jest ukazanie Czytelnikom istotnej roli regulacji prawnych, które realizują ochronę praw rodziny i ochronę praw dzieci, tak aby wskazane zasady mogły być w większym stopniu dostrzegalne i wdrażane.

Artykuły zawarte w publikacji dotyczą zarówno problematyki prawa rodzinnego, jak i materii tych gałęzi prawa, w których występują instrumenty zapewniające ochronę praw dziecka i rodziny. Autorzy artykułów skupili się nie tylko na regulacjach o charakterze ustrojowym, lecz także na uregulowaniach zawartych w poszczególnych aktach tworzących obowiązujący system prawny. Takie szerokie podejście pozwala dostrzec istotną rolę omawianych zasad.

Publikacja jest adresowana zarówno do praktyków, jak i badaczy zagadnień praw dziecka i praw rodziny pod kątem naukowym.

Piotr Gajewski i Agata Zys

Redaktorzy organizacyjni monografii

Autor fragmentu:

Dopuszczalność ustawowej instytucjonalizacji małżeństw osób tej samej płci w Polsce w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz poglądów doktryny prawa konstytucyjnego

Małżeństwo, zgodnie z definicją encyklopedyczną, to „socjologicznie, kulturowo akceptowany związek między osobami płci przeciwnej, w którym utrzymywanie stosunków seksualnych jest aprobowane i z którym jest związane oczekiwanie, że narodzą się w nim dzieci” . Jest to jedna z instytucji społecznych, która występuje u wszystkich ludów, różniąca się w poszczególnych kulturach charakterem i strukturą, w szczególności systemem pokrewieństwa, zespołem norm prawnych i religijnych, które regulują jej funkcjonowanie. Ze względu na liczbę osób tworzących związek małżeński można wyróżnić m.in. małżeństwo monogamiczne, składające się z jednego mężczyzny i jednej kobiety, oraz małżeństwo poligamiczne. Niezależnie od społeczeństwa małżeństwo podlega kontroli społecznej, gdyż jest podstawą rodziny, i ciągłości zarówno biologicznej, jak i kulturowej społeczeństwa oraz stanowi istotny czynnik identyfikacji społecznej .

Według definicji prawnej małżeństwo to „regulowany przez prawo trwały związek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX