Gnela Bogusława (red.), Szaraniec Monika (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Niniejsza monografia jest poświęcona zagadnieniu obowiązków informacyjnych w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Intensyfikacja regulacji obowiązków informacyjnych w prawie unijnym spowodowała wprowadzenie do polskiego porządku prawnego wielu nowych rozwiązań w zakresie tych obowiązków, przede wszystkim jako instrumentu ochrony beneficjentów umowy ubezpieczenia. Umowa ta jest zaliczana do umów o usługi finansowe, które ze względu na skomplikowany przedmiot świadczenia i ryzyko ekonomiczne, jakie dla kontrahenta instytucji finansowej niesie niezrozumienie treści takiej umowy, wymaga nałożenia na te instytucje odpowiednich obowiązków informacyjnych. Specyfika umowy ubezpieczenia powoduje, że poprzez informację chroni się nie tylko konsumenta jako kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta ubezpieczyciela, ale każdego beneficjenta tej umowy. Problem informacji w ubezpieczeniach gospodarczych nie sprowadza się jednak tylko do jej pojmowania jako instrumentu ochrony beneficjenta umowy ubezpieczenia. Ma on szerszy zakres i fakt ten uwzględniają niektóre opracowania naukowe zamieszczone w prezentowanej monografii. Podjęta tu problematyka dotyczy zatem nie tylko ochrony beneficjentów umowy ubezpieczenia przez informację, ale także zagadnienia obowiązku przekazywania ubezpieczycielowi pewnych informacji przez potencjalnego ubezpieczającego oraz obowiązków informacyjnych o charakterze publicznoprawnym. Ponadto, projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zainspirował autorów wielu opracowań do wyrażenia poglądów i zgłoszenia postulatów w zakresie projektowanej ochrony poprzez informację beneficjentów umowy ubezpieczenia.

Autorami rozdziałów monografii są specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, reprezentujący przede wszystkim ośrodki naukowe zajmujące się takimi ubezpieczeniami. Poglądy i postulaty wyrażone w monografii powinny zainteresować teoretyków i praktyków ubezpieczeń gospodarczych oraz osoby i instytucje uczestniczące w reformowaniu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Publikacja została przygotowana w związku z odbywającą się w dniach 26–27 listopada 2015 r. III Krakowską Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, organizowaną przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tego rodzaju konferencja ubezpieczeniowa, odbywająca się co dwa lata, skupia specjalistów, prawników i ekonomistów zajmujących się ubezpieczeniami. W płaszczyźnie prawnej jest ona okazją do formułowania postulatów de lege ferenda odnośnie do polskiego systemu ubezpieczeń gospodarczych, a także okazją do wymiany myśli i doświadczeń w zakresie prowadzonych badań nad rozwojem prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Redaktorzy naukowi

Bogusława Gnela

Monika Szaraniec

Stan prawny na 15 lipca 2015 r.

Autor fragmentu:

CZĘŚĆOGÓLNA

Transparentność w umowie ubezpieczenia – przemiana zasady najwyższego zaufania w prawo do informacji

1.Wprowadzenie

Obserwując dzisiejsze zmieniające się oblicze umowy ubezpieczenia i zasad nią rządzących, można nabrać wątpliwości, czy zasada najwyższego zaufania, uważana za najwyższy stopień dobrej wiary w ubezpieczeniach, nadal obowiązuje. Czy też ewoluując dość istotnie w stosunku do pierwotnych założeń, zatraciła swoje znaczenie i cel oraz uległa swoistej degeneracji? Postać klasyczna najwyższego zaufania w kształcie wypracowanym przez orzecznictwo brytyjskie w ostatnich czasach wydaje się być wręcz zaprzeczeniem idei stojących u jej podstaw i podstaw samej umowy ubezpieczenia.

Kierunek ewolucji koncepcji najwyższego zaufania doprowadził do konieczności istotnej interwencji nie tylko nadzorców krajowych, lecz przede wszystkim ustawodawcy europejskiego, który pisze od nowa zasady dotyczące obowiązków informacyjnych w prawie kontraktowym, „reklamując” je pod nazwą transparentności. Czy więc zasada transparentności wszechobecna w ostatnich latach w różnym kontekście nie przejmuje na tyle dynamicznie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX