Gil Damian i in., Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych

Monografie
Opublikowano: LEX 2012
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Niejednokrotnie padają stwierdzenia, że gwarancje praw uczestników procesu karnego muszą być respektowane. De lege lata niektóre są osłabione przez błędną wykładnię lub kolejne nowelizacje, które nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli była organizatorem konferencji "Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym" (14 marca 2011 r.). W tej publikacji, stanowiącej pokłosie konferencyjnych obrad, Autorzy przedstawili sytuację pokrzywdzonego w kodeksowych i pozakodeksowych trybach szczególnych.

Tytuł Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych uświadamia odbiorcy, że pomimo odformalizowania procesu karnego, wiele norm ma charakter gwarancyjny dla pokrzywdzonego. Autorzy nie uciekają od spraw trudnych i skomplikowanych. Przywołam chociażby pokrzywdzonego w sprawach nieletnich, w postępowaniu nakazowym, czy przy rozpoznaniu skarg wzajemnych w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Wypada zaznaczyć, że dotychczasowe dywagacje doktryny dotyczące pokrzywdzonego w niskim stopniu poruszały problematykę ofiar przestępstw w postępowaniach szczególnych. Zdecydowanie częściej zapatrywania były zwrócone w kierunku oskarżonego i jego obrońcy. Zawarte w poszczególnych opracowaniach poglądy będą cennym źródłem dla teoretyków i praktyków oraz wszystkich zainteresowanych procesem karnym.

Damian Gil

Autor fragmentu:

CzęśćI
Wybrane prawa pokrzywdzonych w modelu trybów szczególnych

Zaskarżanie przez pokrzywdzonego orzeczeń wydanych w trybach szczególnych w polskim procesie karnym

Monika Klejnowska

Jedną z podstawowych funkcji norm prawa karnego procesowego jest funkcja gwarancyjna. Jeszcze pod rządami kodeksu postępowania karnego z 1969 r. mówiąc o gwarancjach procesowych, w przeważającym stopniu koncentrowano się na ochronie praw oskarżonego. Przynajmniej jednak od kilkunastu lat pod wpływem między innymi rozwoju wiktymologii, a także standardów stanowionych na rzecz ofiar przestępstw na poziomie ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej wzmocniła się i ugruntowała tendencja do uczynienia beneficjentem gwarancji procesowych także pokrzywdzonego oraz innych uczestników procesu . Punktem odniesienia przy badaniu gwarancji procesowych pokrzywdzonego są w ogromnym stopniu Konstytucja RP, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.), a także MiędzynarodowyPakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX