Kornberger-Sokołowska Elżbieta, Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2012
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Autor fragmentu:

Wstęp

Niniejsza publikacja przygotowana została z myślą o studentach oraz praktykach-samorządowcach (tj. politykach szczebli lokalnych i regionalnych oraz pracownikach administracji samorządowej).

Prezentuje ona podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z aktualnych regulacji prawnych. Omówione w niej pojęcia i instytucje prawne dotyczą kwestii funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego w systemie finansów publicznych. Wprawdzie pojęcie to nie zostało utrzymane w obowiązującej ustawie o finansach publicznych, jednak wyodrębnienie podmiotów, które możemy zaliczyć do tego podsektora pozwala na kompleksową prezentację zagadnień dotyczących realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz tworzone przez nie lub podległe im jednostki organizacyjne, zaliczone przez tę ustawę do sektora finansów publicznych. Na podstawie art. 9 ustawy o finansach publicznych do tak wyodrębnionego podsektora samorządowego należą: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez te jednostki, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na mocy odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Nie zalicza się do niego natomiast spółek prawa handlowego, a zatem także i tych, w których samorządy posiadają udziały.

Książka stanowi kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów opartych na instytucjach prawnych związanych z pozyskiwaniem i redystrybucją środków publicznych w celu realizacji przypisanych samorządom ustawowo zadań publicznych.

Mam nadzieję, że prezentowane zagadnienia będą stanowić także inspirację do bardziej pogłębionych badań i analiz dotyczących zasad i mechanizmów funkcjonowania systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁI
Podstawy prawne i zasady systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego

1.Pojęcie decentralizacji finansów publicznych oraz zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Pojęcie decentralizacji wiąże się z zasadą subsydiarności (pomocniczości) i potrzebą stworzenia w państwie takiego modelu organizacji administracji publicznej, w którym decyzje dotyczące spraw publicznych byłyby podejmowane możliwie najbliżej miejsca ich realizacji. Oznacza to, że odpowiedzialność powinna spoczywać na szczeblu najbliższym, w zależności od kompetencji poszczególnych szczebli i poszukiwanej skuteczności.

Artykuł 15 Konstytucji RP zawiera nakaz takiego organizowania administracji publicznej, aby decentralizacja mogła być zapewniona w należyty sposób. Daje to podstawę prawną i gwarancje najwyższej, bo konstytucyjnej, rangi co do tego, że co najmniej część władzy publicznej będzie zdecentralizowana. Nie daje to jednak podstaw do sytuowania samorządu w pozycji niezależnej od państwowego porządku prawnego. Należy przy tym podkreślić, że Konstytucja RP posługując się pojęciem decentralizacji, nie precyzuje jego treści ani zakresu.

Pojęcie decentralizacji w zakresie finansów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy