Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Pytania i odpowiedzi

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej . Jednym z elementów mających rzeczywisty wpływ na dochód naszego kraju jest prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z dokumentowaniem transakcji gospodarczych przez fakturowanie.

Faktura odgrywa szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze VAT. Odgrywa nieocenioną rolę w odzwierciedlaniu transakcji pomiędzy kontrahentami jako podstawowy dokument sprzedaży, ale i kolejno, w księgowaniu. Ponadto faktura to fundamentalny dokument umożliwiający nabywcy towaru lub usług odliczenie podatku naliczonego. Z tych i jeszcze wielu innych względów niezmiernie istotne jest, aby każdy, kto przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest do wystawiania omawianych dokumentów zobowiązany, posiadał umiejętności i wiedzę w tym zakresie.

Naprzeciw wszelakim wątpliwościom przekazuję na Państwa ręce niniejszą publikację. W lekturze tej poruszonych zostało szereg zagadnień, które obejmują swym zasięgiem wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem. Czytelnik zapozna się m.in. z ogólnymi zasadami fakturowania, rodzajami faktur, zasadami odliczania VAT w związku z wystawioną fakturą czy formami korygowania błędów w jej treści. W publikacji zamieszczona została ponadto część poświęcona tzw. pytaniom i odpowiedziom w zakresie najbardziej problematycznych zagadnień, a także w celu skutecznego łączenia teorii z praktyką przedstawione zostały wzory faktur oraz liczne przykłady. Co warte podkreślania, opracowanie uwzględnienia liczne orzeczenia sądowe, w tym wyroki NSA, WSA, TS, a także interpretacje podatkowe. W celu lepszego zobrazowania niektórych z zagadnień posłużono się diagramami i tabelami. W treści publikacji zamieszczony został również wyciąg z ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący przepisów fakturowania, a w przypisach dolnych umieszczone zostały liczne odwołania, w tym słowniczki, które umożliwią przystępniejsze zapoznanie się z całością materii.

Katarzyna Dokukin

Autor fragmentu:

CzęśćI
ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.Forma faktury

Faktura wystawiona może być w formie papierowej lub elektronicznej. Dokument elektroniczny wystawiony i wysłany może być w dowolnym formacie . Format ten określany jest przez podatnika. Może to być wiadomość w formacie XML, wiadomość elektroniczna (e-mail) z załącznikiem w formacie PDF lub faks otrzymany w formacie elektronicznym . W interpretacjach podatkowych wskazuje się również na możliwość przesyłania faktury w takich formatach, jak: TIF, GIF, JPG oraz/lub innym.

Ustawodawca nie narzuca podatnikowi formatu wystawienia faktury. Określenie „dowolny” oznacza bowiem tyle, co zależy od woli wystawiającego, nieograniczony żadnymi obwarowaniami. [...] Dowolność formatu wysłania i odebrania ograniczać może tylko jeden czynnik – format ten powinien być możliwy do otwarcia przez odbiorcę faktury, ponieważ tylko faktura, która jest dostarczona, jest ważnym dokumentem .

Za fakturę elektroniczną może zostać uznana faktura sporządzona w formie papierowej, jeśli została zeskanowana i wysłana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację