Szczurek Zbigniew, Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych

Monografie
Opublikowano: Currenda 2011
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych

Autor fragmentu:

Wstęp

Na efektywność egzekucji sądowej ma wpływ nie tylko aktywność organów egzekucyjnych, wiedza o prawie egzekucyjnym, ale przede wszystkim wiedza o majątku dłużnika.

Wprowadzone zmiany przepisów postępowania egzekucyjnego nie przyniosły oczekiwanych skutków. Nie widać wyraźnego zwiększenia skuteczności egzekucji. Rodzi to potrzebę praktycznego wykorzystania w pełni możliwości obowiązujących unormowań, aby osiągnąć ten cel. Dostrzega się potrzebę szerszego i pełniejszego ustalania niezbędnych dla prowadzenia egzekucji okoliczności faktycznych i prawnych, potrzebę gromadzenia informacji i wiedzy o stanie majątkowym dłużnika. Wiedza o majątku dłużnika jest bowiem środkiem efektywnego – szybkiego i skutecznego zaspokojenia praw wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Coraz częściej powstaje konieczność określania w klauzuli wykonalności zakresu egzekucji oraz określania szczegółów związanych z prowadzeniem egzekucji. W postępowaniu klauzulowym często modyfikowane są istotne postanowienia tytułu egzekucyjnego. Kształtowane są odmiennie od określonych w tytule egzekucyjnym granice podmiotowe i przedmiotowe przyszłej egzekucji. Coraz częściej dochodzi do zmian stron w postępowaniu egzekucyjnym, co znajduje wyraz także w klauzuli wykonalności, a przy jej nadawaniu wyłania się szereg problemów, o których będzie mowa w książce.

Problematyka postępowania klauzulowego w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika rodzi liczne wątpliwości. Wyłaniają się nowe problemy na tle postępowania egzekucyjnego w sprawach z elementem zagranicznym.

Coraz częściej powstaje potrzeba nowego spojrzenia na postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, na jego poszczególne instytucje na tle wprowadzanych zmian w ustawodawstwie. Niezbędne jest bieżące wyjaśnianie spornych problemów oraz znaczenie poszczególnych przepisów.

W książce zostaną więc szerzej omówione te nowe zagadnienia, które mają istotny wpływ na skuteczność i szybkość egzekucji. Pogłębiona wiedza potrzebna jest po to, by w pełni wykorzystać obowiązujące przepisy w celu doprowadzenia do skutecznego zakończenia postępowania egzekucyjnego. Do sądów i kancelarii komorniczych wpływa bowiem coraz więcej trudnych spraw, pojawiają się nowe problemy.

Chcąc poprawnie i skutecznie przeprowadzić egzekucję, trzeba także posiadać w coraz szerszym zakresie wiedzę nie tylko z zakresu postępowania egzekucyjnego, ale i wiedzę z innych gałęzi prawa, pozostających w ścisłym związku z postępowaniem egzekucyjnym. Istnieje więc wymóg nowego spojrzenia na wszystkie instytucje postępowania egzekucyjnego, jeżeli egzekucja sądowa ma spełnić zakładany cel. Temu ma służyć drugie wydanie niniejszej książki.

Książka może być także podręcznikiem do nauki sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce.

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁ1
Relacje między postępowaniem rozpoznawczym a postępowaniem zabezpieczającym i egzekucyjnym

1.1.POJĘCIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO I SPRAWY CYWILNEJ

Postępowanie cywilne regulowane jest odrębną gałęzią prawa, którą określa się prawem postępowania cywilnego. Postępowanie cywilne jest prawnie zorganizowanym działaniem ludzkim służącym załatwianiu spraw cywilnych, a przez załatwianie spraw cywilnych należy rozumieć rozpoznawanie tych spraw, przymusowe wykonywanie orzeczeń sądowych i innych aktów w tych sprawach oraz dokonywanie innych czynności w tychże sprawach . Według J. Jodłowskiego , postępowanie cywilne jest to prowadzona w określonych prawem formach działalność sądów i innych właściwych organów oraz występujących przed tymi organami stron i innych zainteresowanych osób, zmierzająca do realizacji stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy oraz do ochrony wynikających z tych stosunków praw podmiotowych. Działalność ta polega na rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw z zakresu tych stosunków (spraw cywilnych) oraz na przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądów i innych właściwych organów stwierdzających prawa i obowiązki stron.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX