Mariański Adam (red.), Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Monografie
Opublikowano: LEX 2014
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Autor fragmentu:

Wstęp

W kontrolach prowadzonych przez organy kontroli skarbowej istotną rolę pełnią pełnomocnicy kontrolowanych podmiotów. Najczęściej są nimi podmioty zajmujące się profesjonalnie taką reprezentacją: doradcy podatkowi, adwokaci oraz radcowie prawni. Szczególną rolę pośród tych zawodów zaufania publicznego pełnią doradcy podatkowi. Po pierwsze, zajmują się oni głównie zagadnieniami związanymi z prawem podatkowym, obejmującymi również kontrole. Po drugie, doradzając w zakresie prawa podatkowego bądź prowadząc księgi podatkowe, stają się naturalnymi adresatami próśb kontrolowanych podatników o asystowanie w trakcie kontroli skarbowej (kontroli podatkowej i postępowania podatkowego).

Współczesne prawo podatkowe cechuje się wyjątkowym stopniem skomplikowania. Dotyczy to zarówno prawa materialnego, jak i przepisów proceduralnych. Dlatego profesjonalna reprezentacja w trakcie kontroli ma szczególne znaczenie dla zachowania praw podatników.

Należy pamiętać, iż w modelu samoobliczenia podatku oraz obliczenia płatniczego obowiązek prawidłowej oceny stanu faktycznego, a następnie subsumpcji do określonej normy prawa materialnego spoczywa na podatniku (płatniku). Organy podatkowe (skarbowe) koncentrują swoją aktywność na kontroli przestrzegania prawa podatkowego przez te podmioty. Dlatego istotne jest profesjonalne wsparcie kontrolowanych podmiotów co do prawidłowości obliczenia i zadeklarowania zobowiązań podatkowych.

Obowiązujące przepisy proceduralne cechuje ponadto znaczne rozbudowanie i rozczłonkowanie w licznych aktach prawnych. W przypadku kontroli skarbowej zastosowanie znajdą aż trzy ustawy regulujące aspekty proceduralne: ustawa o kontroli skarbowej, ordynacja podatkowa oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Poprzez wzajemne odesłania pomiędzy tymi aktami regulacje te stały się na tyle skomplikowane, że trudno znaleźć prawidłową odpowiedź w przypadku wielu zagadnień proceduralnych.

Można ponadto zaobserwować wiele przykładów omijania obowiązujących regulacji, aby usprawnić pracę kontrolującym. Organy kontroli skarbowej nie przestrzegają zwłaszcza przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podejmując niejednokrotnie działania sprzeczne z prawem.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy wskazać, iż celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie zasad prowadzenia kontroli skarbowej, ze szczególnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w kontroli skarbowej w charakterze pełnomocników.

Autorzy

Autor fragmentu:

Rozdział1
Doradca podatkowy jako pełnomocnik w kontroli skarbowej

1.1.Doradca podatkowy – zawód zaufania publicznego

Zawód doradcy podatkowego jest wykonywany od początku transformacji ustrojowej w latach 90. ubiegłego wieku. Jednakże dopiero ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym ustaliła ramy prawne funkcjonowania w Polsce tego zawodu. Ustawodawca już w pierwszym brzmieniu ustawy określił zawód doradcy podatkowego jako zawód zaufania publicznego, a kolejne nowelizacje wzmacniały pozycję tej profesji . Najistotniejsze zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. , która weszła w życie dnia 7 sierpnia 2010 r. Zwiększyła ona nie tylko zakres uprawnień doradców podatkowych (np. w zakresie spraw celnych i egzekucji administracyjnej), ale także wzmocniła pozycję osób wykonujących ten zawód (np. szerszy zakres ochrony tajemnicy skarbowej) oraz samego samorządu zawodowego.

Zawód doradcy podatkowego jest niewątpliwie, jak już wspomniano, zawodem zaufania publicznego, który w znacznej części dotyczy wykonywania usług prawniczych. Jednakże w ramach tego zawodu możliwe jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX