Knysiak-Molczyk Hanna (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2013
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Autor fragmentu:

Przedmowa

Postępowanie administracyjne stanowi jedno z głównych ogniw realizacji idei państwa praworządnego, w którym wymagane jest zrozumiałe i zgodne z regułami wynikającymi z istoty tego państwa unormowanie procedury oraz jej prawidłowe stosowanie w praktyce. Szczególnie istotną rolę odgrywają przy tym regulacje określające uprawnienia procesowe uczestników postępowania. Jednym z istotnych uprawnień, zapewniających pełniejszą realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, jest prawo do ustanowienia pełnomocnika procesowego. Choć pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym jest wyraźnie odformalizowane, udział w postępowaniu pełnomocnika mającego kwalifikacje pozwalające na podejmowanie właściwych czynności procesowych na danym etapie postępowania jest niejednokrotnie nie do przecenienia. Mimo że Kodeks postępowania administracyjnego nakłada na organy administracji publicznej prowadzące postępowanie administracyjne szeroko pojęty obowiązek dbania o ochronę i realizację procesowych uprawnień strony w postępowaniu, niejednokrotnie strona niemająca wykształcenia prawniczego nie byłaby w stanie samodzielnie podejmować właściwych czynności procesowych.

W postępowaniu sądowoadministracyjnym, choć ustawodawca nie wprowadził, co do zasady, przymusu adwokacko-radcowskiego, profesjonalni pełnomocnicy - adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi - stanowią najistotniejszą kategorię podmiotów uprawnionych do bycia pełnomocnikami stron. Prawo strony do ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował jej interesy przed sądem, ma służyć pełniejszej realizacji prawa do sądu. Odmienna reguła obowiązuje w odniesieniu do sporządzenia skargi kasacyjnej, zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Przy sporządzaniu powyższych pism procesowych obowiązuje przymus adwokacko-radcowski.

Niniejsza książka ma w założeniu stanowić pomoc dla profesjonalnych pełnomocników działających w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w spełnianiu ich obowiązków procesowych. Ze względu na ograniczone ramy opracowania zostały w nim ujęte najistotniejsze etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (z uwzględnieniem odrębności postępowania w sprawach podatkowych) oraz postępowań uproszczonych - w sprawach wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, jak również postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzeczeń sądowych, spośród których - jak wyżej wskazano - niektóre są objęte przymusem adwokacko-radcowskim.

Dla zachowania przejrzystości wywodów opracowanie zostało podzielone na cztery części, obejmujące kolejno rozważania dotyczące konstrukcji prawnej pełnomocnictwa (część pierwsza) oraz czynności pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (części druga i trzecia). W ostatniej części (czwartej) zostały opracowane wzory najpopularniejszych pism procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

W książce powołane zostały liczne orzeczenia sądów administracyjnych, które obrazują omawiane kwestie, natomiast rozważania teoretyczne oraz poglądy przedstawicieli nauki są cytowane jedynie w niezbędnym zakresie. W drugim wydaniu niniejszego opracowania uwzględniono w szczególności zmiany wprowadzone w Kodeksie postępowania administracyjnego i ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ustawą z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), które weszły w życie 1 stycznia 2013 r.

Autor fragmentu:

CZĘŚĆPIERWSZA
Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

RozdziałI
Prawo do wsparcia i reprezentacji

Prawo do wsparcia i reprezentacji jest uznawane za jeden z podstawowych kanonów postępowania administracyjnego w świetle standardów europejskich. Strona postępowania ma prawo do właściwej reprezentacji, w czym zawiera się również korzystanie z instytucji pełnomocnika procesowego. W załączniku do rezolucji (77)31 Komitetu Ministrów Rady Europy o ochronie jednostki przed aktami administracyjnymi, przyjętej 28 września 1977 r., za jedną z podstawowych zasad postępowania przed organami administracji uznano służące osobie zainteresowanej prawo do wsparcia (pomocy - assistance) i reprezentowania w postępowaniu administracyjnym (por. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997, s. 104). Również na gruncie amerykańskiego prawa administracyjnego jako element zasady due process of law (praworządnego postępowania) jest traktowane prawo do konsultacji, czyli skorzystania z pomocy doradcy lub adwokata bądź ustanowienia pełnomocnika (tak Cz. Martysz, w:...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX