Tyc Aneta, Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym

Autor fragmentu:

Rozdział1
Ogólna charakterystyka ciężaru dowodu i pojęć z nim związanych

1.Istota ciężaru dowodu

W doktrynie zdefiniowano ciężar dowodu jako „prawną konieczność przedsiębrania przez stronę wszelkich czynności, dopuszczalnych przez ustawę procesową, a zmierzających do przekonania sądu o prawdziwości określonych twierdzeń o tych faktach, które są istotne w sprawie cywilnej i wymagają dowodu” .

Wypada podkreślić, że wyróżnia się podmiotową i przedmiotową stronę ciężaru dowodu. Pierwsza odpowiada na pytanie, którą stronę obciąża powinność dowodzenia, druga zaś – co ma zostać udowodnione w trakcie postępowania . Trzeba także zastanowić się, jakie środki dowodowe mogą zostać wykorzystane w postępowaniu dowodowym przed sądem pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na odformalizowanie tego postępowania. Zgodnie z art. 473 § 1k.p.c., w sprawach przewidzianych w dziale kodeksu postępowania cywilnego dotyczącym postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron. Zastosowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX