Bigamia - OpenLEX

Mozgawa Marek (red.), Bigamia

Monografie
Opublikowano: LEX 2011
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Bigamia

Autor fragmentu:

Wstęp

Dnia 10 grudnia 2009 r. w Lublinie odbyło się Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. "Bigamia", zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace zawarte w niniejszej książce prezentują naukowe owoce tej konferencji. Celem spotkania było przedstawienie szeregu problemów związanych z zagadnieniem bigamii w świetle różnych gałęzi prawa, oczywiście ze szczególnym akcentem położonym na elementy karnistyczne. W pierwszej części konferencji obradom przewodniczył Sędzia SN Wiesław Kozielewicz, a uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień: prof. dr. hab. Mirosława Nazara: Pozostawanie w związku małżeńskim jako okoliczność wyłączająca zawarcie kolejnego małżeństwa, dr. Mariusza P. Wójcika i dr. Wojciecha Gralińskiego: Bigamia a uregulowania prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, dr. hab. Andrzeja Wrzyszcza: Przestępstwo bigamii w kodeksach karnych obowiązujących na ziemiach polskich w dobie zaborów. W drugiej części konferencji obradom przewodniczył Prokurator Apelacyjny Jacek Radoniewicz, a referaty wygłosili: prof. dr hab. Marek Mozgawa i mgr Adam Saj: Prawnokarne aspekty bigamii (rozważania dogmatyczne i uwagi kryminologiczne), dr Patrycja Kozłowska-Kalisz: Przestępstwo bigamii w ujęciu prawnoporównawczym, Sędzia SN Wiesław Kozielewicz: Przestępstwo bigamii w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W dyskusji uczestnicy Lubelskiego Seminarium Karnistycznego wskazywali na zaskakująco głębokie zróżnicowanie tematyki będącej przedmiotem obrad. Pokreślono wielopłaszczyznowość analizowanej problematyki i wzajemne przenikanie się materii prawa karnego, rodzinnego i prywatnego międzynarodowego w istotny sposób rzutujące na wykładnię i praktykę stosowania prawa. Analizowano kryminologiczny obraz zjawiska, który odbiega znacznie od potocznych wyobrażeń o bigamii. Podniesiono procesowe aspekty zagadnienia (m.in. problem osoby pokrzywdzonej). Ożywioną dyskusję wywołała kwestia występujących w doktrynie poglądów opowiadających się za dekryminalizacją bigamii. W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że konferencja była bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów dotyczących różnych aspektów bigamii i niewątpliwie dotyczyła problematyki złożonej i niezwykle interesującej, z pewnością zasługującej na szerokie badania zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej.

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie, prezentujące wielopłaszczyznowe uwagi na temat bigamii, zainteresuje Czytelników, a Lubelskie Seminarium Karnistyczne na stałe wpisze się w kalendarium naukowych przedsięwzięć mających na celu zintensyfikowanie kontaktów naukowych między teorią a praktyką prawa.

Prof. dr hab. Marek Mozgawa

Autor fragmentu:

Pozostawanie w związku małżeńskim jako okoliczność wyłączająca zawarcie kolejnego małżeństwa

I. Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa określane są zwykle - w nawiązaniu do terminologii prawa kanonicznego - mianem przeszkód małżeńskich. Jedną z takich przeszkód nadal powszechnie formułowaną we współczesnych systemach prawnych jest pozostawanie w związku małżeńskim (art. 13 k.r.o.).

W europejskim kręgu kulturowym przeszkoda bigamii jest głęboko zakorzeniona w prawie, obyczajowości i świadomości społecznej. Kościół rzymskokatolicki zakazał wielożeństwa w nawiązaniu do tradycji greko-romańskiej, w której obowiązywał nakaz monogamii z jednoczesną jednak tolerancją konkubinatu . Europejskie małżeństwo tradycyjnie było związkiem kobiety i mężczyzny . Faktyczne związki heteroseksualne do XX w. nie podlegały procedurze urzędowej rejestracji sankcjonującej je jako - w istocie - quasi-związki małżeńskie drugiego rzędu. We współczesnej Europie doszło jednak do redefinicji małżeństwa wskutek uznania dopuszczalności jego zawarcia przez osoby tej samej płci i nadania prawnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX