Gudowski Jacek (red.), Weitz Karol (red.), Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom II

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2011
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom II

Autor fragmentu:

PRAWO PRYWATNE

KILKA UWAG NA TEMAT MODELU KARY UMOWNEJ

WPROWADZENIE

Księga pamiątkowa powstająca dla uczczenia Dostojnego Jubilata, Profesora Tadeusza Erecińskiego, którego aktywność – zarówno dzięki stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, jak i funkcji pełnionej w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – daleko wykracza poza pracę uniwersytecką, wydaje się odpowiednim miejscem do podjęcia refleksji na temat instytucji niezwykle istotnej dla praktyki obrotu, a mianowicie – kary umownej. Bezpośrednim motywem poruszenia tego właśnie tematu jest wyrok Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 494/09 , który stanowi kolejny krok w kierunku zaostrzenia tej sankcji.

Wobec powszechności zastrzegania w obrocie profesjonalnym kar umownych, z całą powagą należy postawić pytanie o granice agrawacji odpowiedzialności dłużnika zobowiązanego do świadczenia niepieniężnego. W szczególności nie sposób uciec od refleksji na temat utrzymania pewnej minimalnej sprawiedliwości kontraktowej, która w świetle art. 3531 k.c. powinna być zachowana w każdej umowie i – jak się wydaje – nie tylko na etapie kształtowania jej treści, ale także wykonania i określania skutków niewykonania lub nienależytego wykonania. Punktem wyjścia do tej refleksji musi być ustalenie obecnego stanu prawnego. Chodzi oczywiście o treść obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim – o efekt ich interpretacji dokonywanej przez doktrynę i judykaturę. Prezentując odpowiedzialność z tytułu kary umownej, nie można uniknąć zestawienia jej z obecnym kształtem odpowiedzialności za nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego. Dopiero na tle tego porównania można sformułować pewne postulaty interpretacyjne i dokonać oceny projektowanych przepisów o karze umownej.

Zacznijmy jednak od przypomnienia podstawowych założeń legislacyjnych, znajdujących odzwierciedlenie w treści art. 483 i 484 k.c.

Autor fragmentu:

ARBITRAŻI
MEDIACJA

UWAGI PORÓWNAWCZE W KONTEKŚCIE KONSTRUKCJI PRAWNEJ ART. 1157 K.P.C.

WPROWADZENIE

Na przestrzeni blisko 100 lat od odzyskania w 1918 r. niepodległości wystąpiło w polskim prawie kilka wariantów określenia rodzaju sporów, które mogą zostać wyłączone spod jurysdykcji sądów państwowych i dopuszczone do rozpatrzenia przez sąd prywatny, nazywany w przepisach tego prawa sądem polubownym. Problemowi temu poświęcono wiele uwagi w toku ostatniej reformy prawa arbitrażowego, a jej dorobkiem w tym temacie stał się art. 1157 k.p.c., wprowadzający w stosunku do poprzednich, w miarę zbieżnych ze sobą wariantów, stosunkowo istotne zmiany. Wywołał on duże zainteresowanie doktryny, co zaowocowało rozważaniami w sprawie znalezienia ogólnego terminu prawniczego na określenie zawartej w nim treści oraz dociekaniem, jakie spory podpadają pod jego zakres. Wiele uwagi poświęcono w szczególności sporom korporacyjnym , a w rozważaniach na temat szczególnych dziedzin arbitrażu handlowego ważne miejsce zajęła kwestia ich objęcia zakresem art. 1157 k.p.c. . Wszystko to stało się przedmiotem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX