Misiejko Adrian (red.), Ziemski Krystian (red.), Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
Wprowadzenie

Przedmiotem przedstawionej czytelnikom monografii są analizy regulacji prawnych dotyczących jednego z najważniejszych zadań publicznych stawianych przed jednostkami samorządu terytorialnego (dalej JST). Transport zbiorowy zapewnić ma wzrost mobilności ludności, realizację takich podstawowych funkcji, jak dojazd do pracy, siedzib urzędów lub organów administracji publicznej, szkół, jednostek, w których świadczona jest pomoc medyczna, instytucji kultury i wielu innych.

Transport publiczny nie bez podstaw postrzegany jest jako istotne zadanie publiczne, nie tylko przez prawodawcę krajowego, ale także przez prawodawcę unijnego (który znaczącą część swojej aktywności legislacyjnej poświęcił tym właśnie kwestiom) oraz w umowach międzynarodowych . Wśród aktów prawnych Unii Europejskiej należy wskazać te, które są szczególnie istotne dla organizowania publicznego transportu zbiorowego. Za takie uznać należy rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX