Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami - OpenLEX

Wilk Jakub, Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

Autor fragmentu:

WSTĘP

Ustawa o pomocy społecznej umożliwia wprowadzanie odmiennych zasad udzielania świadczeń z pomocy społecznej w poszczególnych gminach i powiatach. Odmienności dotyczyć mogą tylko niektórych świadczeń i tylko w ograniczonym zakresie, niemniej jednak organy stanowiące gmin i powiatów posiadają kompetencje prawodawcze umożliwiające dostosowywanie wskazanych ustawowo zagadnień do warunków lokalnych, poprzez wydawanie aktów prawa miejscowego.

Wszystkie kompetencje prawodawcze delegowane do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dotyczą kwestii wiążących się z koniecznością wyważenia możliwości finansowych jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwości współfinansowania pomocy przez osoby, którym jest ona udzielana. Niektóre z nich mają charakter fakultatywny i są wykorzystywane wtedy, gdy organ prawodawczy uzna, że jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości, aby przyznawać jakieś świadczenie z pomocy społecznej w wysokości wyższej niż ustawowe minimum albo kierować je do szerszego grona osób niż to, które uprawnienia do jego otrzymania wywodzi bezpośrednio z ustawy. Inne kompetencje prawodawcze obligują radę gminy lub radę powiatu do tego, aby podjęła akt prawa miejscowego i dookreśliła zasady, na jakich przyznawane będzie jakieś świadczenie z pomocy społecznej. Tym samym uchwała stanowi niezbędny element współkształtujący stan prawny, na podstawie którego udziela się niektórych świadczeń.

Założeniem opracowania jest kompleksowe przedstawienie podstaw prawnych do stanowienia aktów prawa miejscowego zamieszczonych w ustawie o pomocy społecznej oraz wyjaśnienie, w jaki sposób prawodawca miejscowy może z tych upoważnień korzystać. Tekst podzielony został na dwie części – ogólną i szczególną. W pierwszej poruszono tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego w zakresie, w jakim może być ona przydatna dla prawodawców miejscowych, realizujących kompetencje prawodawcze z ustawy o pomocy społecznej. Ta część może być również pomocna przy stanowieniu innych aktów prawa miejscowego. W drugiej przedstawione zostały kolejno ustawowe przepisy kompetencyjne do stanowienia aktów prawa miejscowego zamieszczone w ustawie o pomocy społecznej. W komentarzu do tych przepisów uwaga zwrócona została przede wszystkim na zakres dyskrecjonalności prawodawcy przy podejmowaniu regulacji. Uwzględnione przy tym zostały zarówno praktyka prawodawcza, jak i stanowiska orzecznictwa i literatury.

Całość została przygotowana w taki sposób, aby możliwe było zapoznanie się z kompleksowym opisem uprawnień w zakresie stanowienia prawa miejscowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ale jednocześnie, by każdy z punktów części szczególnej mógł być czytany niezależnie i niósł – z uwzględnieniem części ogólnej – praktyczną pomoc przy uchwalaniu konkretnych aktów prawa miejscowego.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praktyków (stąd zamieszczone w niej wzory uchwał), choć starano się, by spełniała również standardy pozwalające na zachęcenie do lektury także osoby, które prawodawstwem miejscowym i prawem pomocy społecznej zajmują się od strony naukowej.

Jakub Wilk

Wrocław, listopad 2020 r.

Autor fragmentu:

I.CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział1
POJĘCIE AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO I JEGO POZYCJA W SYSTEMIE ŹRÓDEŁ PRAWA

1.1. Organy jednostek samorządu terytorialnego zostały, na mocy Konstytucji RP, włączone do grupy organów współkształtujących obowiązujący w Polsce stan prawny. Obok terenowych organów administracji rządowej mogą być one upoważniane ustawowo do ustanawiania aktów prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego są zaś jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt prawa miejscowego to pojęcie zarówno języka prawnego, jak i języka prawniczego . Akt ten został scharakteryzowany w art. 87 ust. 2, art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 94Konstytucji RP poprzez wskazanie, że jest on źródłem powszechnie obowiązującego prawa, o zakresie obowiązywania ograniczonym do obszaru działania organów, które go ustanowiły, stanowionym przez organy (jednostek lub związku jednostek) samorządu terytorialnego albo terenowe organy administracji rządowej. Jednocześnie w powołanych przepisach Konstytucja RP zastrzega, że możliwość prawidłowego zafunkcjonowania tego aktu w systemie prawnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX