Mielcarek Paulina, Stec Agnieszka, Uryga Kinga, Akta administracyjne dla aplikantów

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  podręcznik
Autorzy monografii:

Akta administracyjne dla aplikantów

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Niniejsza publikacja zawiera zbiór opracowań zadań egzaminacyjnych pochodzących z państwowych egzaminów zawodowych wieńczących aplikację adwokacką oraz radcowską w latach 2009–2015. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób przygotowujących się do egzaminów końcowych, autorzy opracowali nadto kilkanaście kazusów autorskich.

Książka podzielona została na trzy części, z których pierwszą stanowią „Uwagi Ogólne” prezentujące wzory skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z omówieniem formalnych wymogów przedmiotowych pism procesowych i zasad ich wnoszenia. Część druga zawiera kazusy autorskie obejmujące ciekawe i istotne w kontekście egzaminów prawniczych zagadnienia prawne zaczerpnięte również z praktyki autorów publikacji. Część trzecia z kolei poświęcona została opracowaniu poszczególnych zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych, tj. z lat 2009–2015.

Książka zawiera propozycje rozwiązań wraz ze szczegółowym omówieniem zarzutów, poruszanych w treści pisma procesowego – problemów, instytucji prawnych. Zagadnienia teoretyczne ujęto zwięźle, pod kątem ich przydatności dla wykładni obowiązującego prawa.

Od kandydatów na adwokatów i radców prawnych wymaga się znajomości przepisów, umiejętności ich interpretacji, a także znajomości literatury przedmiotu i stanowisk prezentowanych w judykaturze, dlatego też w niezbędnym zakresie autorzy publikacji przytoczyli rozważania prawne przedstawicieli doktryny, a nadto najważniejsze orzeczenia dotyczące poruszanych zagadnień, co w połączeniu z praktycznymi wskazówkami pozwala lepiej wyjaśnić omawiany problem prawny. Prezentując poglądy, na których oparto zarzuty skargi, autorzy przytaczali także odmienne stanowiska wyrażone w orzeczeniach, komentarzach lub innych ważniejszych publikacjach. Pozwoli to korzystającemu z niniejszego opracowania na krytyczną refleksję i ukształtowanie własnego przekonania o trafności jednego z prezentowanych stanowisk. W pracy przedstawiono również wątpliwości pojawiające się przy wykładni komentowanych przepisów oraz zastrzeżenia co do części nowo przyjętych rozwiązań, które wywołują dyskusję względnie stanowią przyczynę sporów interpretacyjnych.

Zbiór został przygotowany przy wykorzystaniu najnowszego orzecznictwa i literatury. Adresowany jest przede wszystkim do osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i aplikantów w trakcie aplikacji, wreszcie może być również przydatny studentom pragnącym pogłębić wiedzę w dziedzinie prawa administracyjnego.

Na zakończenie należy wyrazić nadzieję, że niniejsza pozycja okaże się pomocna, a jej systematyka i treść znacznie ułatwią przygotowania do egzaminu.

Autorzy

Autorzy fragmentu:

CzęśćI
UWAGI OGÓLNE

A.Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

[Miejscowość], dn. [data]

Do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....

za pośrednictwem:

Organ [adres organu administracji publicznej, którego działanie, zaniechanie lub przewlekłe prowadzenie postępowania skarżymy]

Skarżący: [imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, ewentualnie adres do doręczeń] reprezentowany przez pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego [imię i nazwisko, adres]

Organ: [wskazanie organu wraz z danymi adresowymi]

Uczestnik/uczestnicy postępowania: [wskazanie uczestników wraz z danymi adresowymi]

Wartość przedmiotu zaskarżenia: [określenie wartości]

Opłata: [... PLN (słownie: ....)] [wyliczona zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.]

SKARGA

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] na [...]

Działając w imieniu własnym/jako przedstawiciel ustawowy/jako pełnomocnik [imię i nazwisko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX