Mielcarek Paulina, Stec Agnieszka, Uryga Kinga, Akta administracyjne dla aplikantów

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2014
Rodzaj: podręcznik
Autorzy monografii:

Akta administracyjne dla aplikantów

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Niniejsza publikacja zawiera zbiór opracowań zadań egzaminacyjnych pochodzących z państwowych egzaminów zawodowych wieńczących aplikację adwokacką oraz radcowską w latach 2009–2013. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób przygotowujących się do egzaminów końcowych, autorzy opracowali ponadto dziesięć kazusów autorskich.

Książka podzielona została na trzy części, z których pierwszą stanowią „Uwagi ogólne” prezentujące wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z omówieniem formalnych wymogów przedmiotowych pism procesowych i zasad ich wnoszenia. Część druga zawiera kazusy autorskie obejmujące ciekawe i istotne w kontekście egzaminów prawniczych zagadnienia prawne zaczerpnięte również z praktyki autorów publikacji. Część trzecia z kolei poświęcona została opracowaniu poszczególnych zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych, tj. 2009–2013.

Książka zawiera propozycje rozwiązań wraz ze szczegółowym omówieniem zarzutów, poruszanych w treści pisma procesowego problemów, instytucji prawnych. Zagadnienia teoretyczne ujęto zwięźle, pod kątem ich przydatności dla wykładni obowiązującego prawa.

Od kandydatów na adwokatów i radców prawnych wymaga się znajomości przepisów, umiejętności ich interpretacji, a także znajomości literatury przedmiotu i stanowisk prezentowanych w judykaturze, dlatego też w niezbędnym zakresie autorzy publikacji przytoczyli rozważania prawne przedstawicieli doktryny, a ponadto najważniejsze orzeczenia dotyczące poruszanych zagadnień, co w połączeniu z praktycznymi wskazówkami pozwala lepiej wyjaśnić omawiany problem prawny. Prezentując poglądy, na których oparto zarzuty skargi, autorzy przytoczyli także odmienne stanowiska wyrażone w orzeczeniach, komentarzach lub innych ważniejszych publikacjach. Pozwoli to korzystającemu z niniejszego opracowania na krytyczną refleksję i ukształtowanie własnego przekonania o trafności jednego z prezentowanych stanowisk. W pracy przedstawiono również wątpliwości pojawiające się przy wykładni komentowanych przepisów oraz zastrzeżenia co do części nowo przyjętych rozwiązań, które wywołują dyskusję, ewentualnie stanowią przyczynę sporów interpretacyjnych.

Zbiór został przygotowany z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa i literatury. Adresowany jest nie tylko do osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i do aplikantów w trakcie aplikacji, może być również przydatny studentom pragnącym pogłębić wiedzę w dziedzienie prawa administarcyjnego.

Na zakończenie należy wyrazić nadzieję, że niniejsza pozycja okaże się pomocna, a jej systematyka i treść znacznie ułatwią przygotowania do egzaminu.

Autorki

Autorzy fragmentu:

CzęśćI
UWAGI OGÓLNE

A.Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

[Miejscowość], dn. [data]

Do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w....

za pośrednictwem:

Organ [adres organu administracji publicznej, którego działanie, zaniechanie lub przewlekłe prowadzenie postępowania skarżymy]

Skarżący: [imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, ewentualnie adres do doręczeń] reprezentowany przez pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego [imię i nazwisko, adres]

Organ: [wskazanie organu wraz z danymi adresowymi]

Uczestnik/uczestnicy postępowania: [wskazanie uczestników wraz z danymi adresowymi]

Wartość przedmiotu zaskarżenia: [określenie wartości]

Opłata.. PLN (słownie:.......)] (wyliczona zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

S K A R G A

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w .. na ..

Działając w imieniu własnym/jako przedstawiciel ustawowy/jako pełnomocnik [imię i nazwisko Mocodawcy], stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy