Szubiakowski Marek, Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Autor fragmentu:

RozdziałI
Konstytucyjne podstawy administracyjnoprawnej regulacji praw i wolności

1.Systemowe znaczenie regulacji konstytucyjnej

Jak podkreśla się zarówno w starszej, jak i najnowszej literaturze , w sposobie stosowania oraz przedmiocie regulacji prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego nie ma istotnych różnic. Choć sprawa przedstawia się nieco odmiennie w systemach prawnych różnych krajów , w literaturze istnieje w zasadzie zgodność co do tego, że regulacja konstytucyjna oparta jest na tej samej co prawo administracyjne metodzie normowania. Także przedmiot regulacji i sposób wykładni jest w istocie wspólny, zaś różnice dotyczą bardziej ujęcia tego przedmiotu. Takie poglądy wywodzone z klasycznej doktryny niemieckiej znajdują aprobatę w polskiej nauce prawa administracyjnego.

„Pod względem teoretycznoprawnym prawo konstytucyjne i administracyjne stanowią jedność, bowiem posługują się tymi samymi konstrukcjami, metodami i regulacjami. Prawo administracyjne nie jest wszak izolowane, jest częścią konstytucyjnego porządku prawnego. Konstytucja jest głównym normatywnym źródłem ustroju i działań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX