Zwolnienie od kosztów sądowych - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Zwolnienie od kosztów sądowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zwolnienie od kosztów sądowych

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące objęcia zwolnieniem od kosztów sądowych, przyznanych stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, tylko postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez sąd, czy także postępowania prowadzonego przez komornika. Zgodnie z jednym stanowiskiem zwolnienie od kosztów sądowych, które przysługiwało stronie w postępowaniu rozpoznawczym, rozciąga się na postępowanie egzekucyjne bez względu na to, czy organem egzekucyjnym jest sąd, czy komornik, z zastrzeżeniem jedynie szczególnych uregulowań ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, modyfikujących reguły funkcjonowania instytucji zwolnienia od kosztów w ramach egzekucji komorniczej. W świetle stanowiska przeciwnego zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym nie przesądza o zwolnieniu od obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych określonych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, ustawa ta bowiem zawiera regulacje szczególne, które nie pozwalają na stosowanie wprost wszystkich zasad instytucji zwolnienia od kosztów sądowych zawartych w kodeksie postępowania cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX