Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Związek wypadku z pracą

Wykonywanie każdej pracy wiąże się z ryzykiem, które powinno być przez pracodawcę należycie ocenione, udokumentowane oraz podane pracownikom do wiadomości. Jednak nawet najlepsze metody zapobiegawcze mające na celu minimalizowanie ryzyka nie powodują, że można wykluczyć całkowicie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pacy. Aby można było dane zdarzenie uznać za wypadek przy pracy muszą być spełnione warunki wynikające z legalnej definicji zawartej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek przy pracy stanowi zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające w związku z pracą powodujące uraz lub śmierć. Mówiąc o wypadku przy pracy jego główną cechą jest to, że musi on pozostawać w związku z pracą. Samo określenie jakie użyte jest w przepisach – „wypadek przy pracy” może być mylące. Można dojść do wniosku, że wypadek przy pracy będzie miał miejsce tylko „przy pracy”, a więc tylko podczas faktycznego wykonywania czynności składających się na umówioną pracę. Tymczasem za wypadki przy pracy należy uznać szereg zdarzeń, które nie tylko mają miejsce podczas wykonywania konkretnych czynności pracowniczych, ale i takie, które mają związek z pracą w szerszym rozumieniu.

Definicja wypadku posługuje się ogólnym pojęciem „związku wypadku z pracą”. Zgodnie z poglądami wypracowanymi przez orzecznictwo, związek ten nie ma charakteru jednolitego. Można bowiem wyróżnić związek: czasowy, miejscowy i funkcjonalny. Z uwagi na brak zdefiniowania w przepisach poszczególnych kategorii związku wypadku z pracą niezbędne jest odwołanie się do dorobku sądów rozpatrujących spory na tle kwalifikacji zdarzeń w kategoriach wypadku przy pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?