Kucharski Dominik, Źródło finansowania przez gminy wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Źródło finansowania przez gminy wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd

Przedmiotowa linia orzecznicza, prezentuje dostrzegalną w orzecznictwie rozbieżność, w kwestii źródła finansowania wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, przyznanego kuratorowi przez sąd.

Cześć orzecznictwa, stoi na stanowisku, że wypłata tego wynagrodzenia, podobnie jak i wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, powinna być finansowana przez gminy z dotacji celowej, gdyż jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z uwagi na brzmienie art. 18 ust. 1 pkt 9 i 53a ustawy o pomocy społecznej w zw. z art. 178 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ten ostatni przepis, nakazuje bowiem stosować w sprawach dotyczących kurateli, a nieuregulowanych w Kodeksie (a taką sprawą jest kwestia wynagrodzenia kuratora) odpowiednio przepisów o opiece.

Wedle poglądu przeciwnego, zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę zgodnie z literalnym brzmieniem art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, jest tylko wypłata wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki. W efekcie, wypłata wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, nie może być finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa i powinna być w efekcie finansowana z dochodów własnych gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX