Znaczenie zwrotnego potwierdzenia odbioru w orzecznictwie sądów administracyjnych - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Znaczenie zwrotnego potwierdzenia odbioru w orzecznictwie sądów administracyjnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Znaczenie zwrotnego potwierdzenia odbioru w orzecznictwie sądów administracyjnych

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony i niekwestionowany jest pogląd, zgodnie z którym zwrotne potwierdzenie odbioru korespondencji ma charakter dokumentu urzędowego, który korzysta z domniemania zgodności jego treści ze stanem rzeczywistym. Dlatego też podważenie treści zwrotnego poświadczenia odbioru wymaga udowodnienia, że nie odpowiada ono rzeczywistości, a same twierdzenia strony nie są tu dostateczne. Zarazem w orzecznictwie podkreśla się, że ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika nie tylko domniemanie faktu i daty dokonania doręczenia, lecz również to, że adresatowi doręczono wszystkie pisma wskazane w formularzu potwierdzenia odbioru. Adresat powinien niezwłocznie sprawdzić zawartość koperty i poinformować doręczyciela lub sąd o ewentualnych niezgodnościach pomiędzy pismami wskazanymi w potwierdzeniu odbioru a rzeczywiście doręczonymi. Strona, która powyższego obowiązku zaniedbała, nie może później skutecznie powoływać się na niedoręczenie jej jakiegoś pisma wskazanego w formularzu potwierdzenia odbioru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX